عوامل پیش بینی کننده ی جستجوی جراحی زیبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه روان شناسی، دانشگاه اردکان

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز

چکیده

مقدمه: پی‌گیری زیبایی از طریق جراحی یک کناره‌گیری روانی از واقعیت است. این مفهوم چند‌بعدی به ‌عوامل متعددی به ویژه صفات شخصیت و سبک‌های دفاعی افراد، وابسته است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی جستجوی جراحی زیبایی در افراد داوطلب بود.
روش‌کار: این تحقیق از نوع همبستگی‌ با روش نمونه‌گیری ‌در ‌دسترس اجرا شد. از تعداد 80 نفر از مراجعه‌کنندگان برای انجام جراحی زیبایی به کلینیک‌های زیبایی شهرستان یزد در سال 1390، درخواست ‌شد تا به صورت داوطلبانه پرسش‌نامه‌های صفات شخصیتی نئو و سبک‌های دفاعی را تکمیل نمایند. 80 نفر از مراجعه‌کنندگان غیر داوطلب به بیمارستان‌های فوق، به عنوان ‌گروه شاهد تعیین شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون لجستیک و تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
یافته‌ها: سه متغیر وضعیت تاهل، سطح تحصیلات مادر و سبک‌های دفاعی
روان‌آزرده، پیش‌بینی‌کننده‌های قوی برای گرایش به جراحی زیبایی می‌باشند. مقایسه‌ی افراد داوطلب و غیر داوطلب هم‌جنس، نشان داد که با کنترل اثر سن و تحصیلات فرد، مردان دو گروه از نظر صفات ‌شخصیت‌ هیچ تفاوت معنی‌داری با یکدیگر ندارند و از بین سبک‌های دفاعی، فقط از لحاظ سبک‌های رشدنایافته تفاوت آن‌ها معنی‌دار است (0.02=P)، صفات شخصیتی در زنان گروه داوطلب و غیر داوطلب نیز تفاوت ندارند و از لحاظ سبک‌های رشدنایافته (0.03=P) و ‌روان‌آزرده‌ (0.002=P) تفاوت‌آن‌ها معنی‌دار است.‌
نتیجه‌گیری: ‌انگیزه‌ی جستجوی جراحی زیبایی بر اساس ترکیبی از عوامل روان‌شناختی، هیجانی و مربوط به خانواده است و دفاع‌های‌ من به ‌عنوان ‌مکانیسم‌های روان‌شناختی تعدیل‌کننده‌ی صفات ناسازگار و عواطف منفی به کار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


1. Ching S, Thoma A, McCabe RE, Antony M. Measuring outcomes in aesthetic surgery: A comprehensive review of the literature. Plast Reconstr Surg 2003; 111(1): 469-80.
2. Zamani SN, Fazilatpour M. [cosmetic surgery’s effect on self-esteem and a negative self-image]. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2013; 20(5): 492-504. (Persian).  
3. Pearl A, Weston J. Attitudes of adolescents about cosmetic surgery. Ann Plast Surg 2003; 50(6): 628-30.
4. Kaplan H, Sadock B. [Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry]. Pourafkari N. (translator). Tehran: Shahr-e-Ab; 2010. (Persian).
5. Zeigler-Hill V, Chadha S, Osterman L. Psychological defense and self-esteem instability: Is defense style associated with unstable self-esteem? J Res Pers 2008; 42: 348-64.
6. Kiff J. Defense mechanism. J Psychother 2010; 63: 87­-99.
7. Swami V, Charnorro-­Premuzic T, Bridges S, Furnham A. Acceptance of cosmetic surgery: Personality and individual difference predictors. Body Image 2009; 6: 7-13.
8. Smith ER, Mackie D­M. Social psychology. 3rd ed. Philadelphia: Psychology press; 2000: 89-107.
9. Mohammadpanah Ardakan A. [Personality traits and defense mechanisms in patients seeking for cosmetic surgery]. Thesis for the Degree Master of Science (Arts) In General Psychology.Azarbayjan University of Shahid Madani. 2011. (Persian).
10. Masoudzadeh A, Karkhaneh Yousefi M, Tirgari A. [The comparison between personality models and rhinoplasty applicants’ general health status and control group]. Journal of Shahed University 2009; 16(82): 53-8. (Persian)
11. Cramer P, Jones CJ. Defense mechanisms predict diverential lifespan change in Self-control and Self-acceptance. J Res Pers 2007; 41:841–855.
12. Pouraghajan SH, Azadfallah P, Atri A. [Assessment of ego development and tendency to the cosmetic surgery]. Journal of behavioral sciences 2008; 2(1): 43-50. (Persian)
13. Mousavizadeh M, Niyazi Shahraki F, Kalantar Hormozi A, Fadayi Naeeni A, Nasri Lari M. [The assesment of females patients motivations in cosmetic surgeries]. Journal of Shahid Beheshti University of Medical University 2009; 6(72):303-318. (Persian)
14. Rabbani R, Keyvanara M, Jiyanpour M. [Social grouping and body improvement: Cosmetic surgery as symbol of social base]. Womens strategic studies 2010; 12: 73-93. (Persian)
15. Solvi AS, Foss K, Soestc TV, Roaldd HE, Skolleborgd KC. Holtea A. Motivational factors and psychological processes in cosmetic breast augmentation surgery. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2010; 63(4): 673-80.
16. Mohammadpanah Ardakan A, Yousefi R. [Assessment of beliefs about appearance and inferiority feeling in cosmetic surgery candidates]. Journal of dermatology and cosmetic 2011; 2(2): 85-97. (Persian)
17. Mohammadpanah Ardakan A, Yaghoubi H, Yousefi R. [Personality traits and defense mechanisms in patients seeking for cosmetic surgery]. Journal of dermatology and cosmetic 2012; 3(2): 72-82. (Persian)
18. Henderson-King D, Henderson-King E. Acceptance of cosmetic surgery: Scale development and validation. Body Image 2005; 2(2): 137-49.
19. Nakamura Y, Mulliken JB, Belfer ML. Cross-cultural understanding of aesthetic surgery: The male cosmetic surgery patient in Japan and the USA. Aesth Plast Surg 2000; 24: 283-8.
20. Tousi P, Barikbin B, Arbabi M, Saati S. [The assessment of 116 applicants’ botulinum toxin reffered to private clinics in Tehran]. Journal of Iranian dermatology 2007; 10(2): 125-29. (Persian)
21. Cramer Ph. Personality change in later adulthood is predicted by defense mechanism use in early adulthood. J Res Pers 2003; 37: 76-104.
22. Fathi Ashtiani A, Dastani M. [­Psychological tests: Personality and mental health]. Tehran: Besat; 2009: 53-356. (Persian)