دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، مهر و آبان 1392، صفحه 158-242 

مقاله پژوهشی

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی دانشجویان دختر در آستانه ی ازدواج

صفحه 158-170

10.22038/jfmh.2013.1826

زهرا منصورنژاد؛ سید رضا پورسید؛ فریبا کیانی؛ محمد رضا خدابخش


بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی ماماها و ارتباط آن با تنش شغلی

صفحه 171-183

10.22038/jfmh.2013.1828

مصطفی محمدیان؛ ناصر هاشمی نژاد؛ سمیه رحیمی مقدم؛ فاطمه امیری