فراوانی اختلال وسواسی-جبری در دوره های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان پرستاری، مربی و ‏عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ‏مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری،‎ ‎دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناسی ارشد مامایی، مربی و عضو هیات ‏علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناسی ارشد آمار زیستی، مربی و عضو ‏هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه:اختلال وسواسی-جبرییکی از ناتوان‌کننده‌ترین اختلالات اضطرابی است. با توجه به افزایش سطح اضطراب درچرخه‌ی باروری زنان، این مطالعه با هدف بررسی فراوانیاختلال وسواسی-جبریدر دوره‌های قبل از ازدواج، بارداری و پس از زایمان در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهد در سال 1391 انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه‌ی توصیفی-مقایسه‌ای بر روی 900 زنمراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر مشهد در سال 1391 (500 نفرقبل از ازدواج، 200 نفر باردار و200نفر در دوره‌ی پس از زایمان) واجد شرایط پژوهش، بر اساس نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انجام شد. داده‌ها با پرسش‌نامه‌هایاختلال وسواسی-جبری مادزلی وییل-براون و افسردگی ادینبورگ گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، توسط نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید.
یافته‌ها:فراوانی اختلال وسواسی-جبری در زنان در دوره‌های قبل از ازدواج 4 درصد، بارداری 18.5 درصد و پس از زایمان 24 درصد بود و سه گروه با هم اختلافمعنی‌داری داشتند(000/0=P). در سه گروه، میانگین نمره‌ی استاندارد شده (صفر تا 100) اختلال وسواسی-جبری در 4 حیطه شامل شک و تردید، بازبینی، کندیو شست و شو به ترتیب 1.0، 61.70، 44.3 و 40.9 بود. میانگین نمره‌ی شدت اختلال در گروه قبل از ازدواج 7.1±15.9، بارداری 4.5±20.6 و پس از زایمان 5.1±20.9 به دست آمد و تفاوت، معنی‌دار بود(0.007=P).
نتیجه‌گیری: زنان در دوران بارداری و پس از زایمان در معرض خطر ابتلا به اختلال وسواسی-جبریهستند که این امر توجه مسئولین بهداشتی کشور به سلامت روان مادران در دوران بارداری و پس از زایمان را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


1.Merikangas KR. Anxiety disorders, epidemiology. In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. (editors). Comprehensive textbook of psychiatry.9th, ed. Voll. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2009: 1906-1914.
2.Forray A, Focseneanu M, Pittman B. Onset and exacerbation of obsessive-compulsive disorder in pregnancy and the postpartum period. J Clin Psychiatry 2010; 71(8): 1061-8.
3.Labad J, Menchon J, Alonso P, Segalas C, Jimenez S. Female reproductive cycle and obsessive- compulsive disorder. J Clin Psychiatry 2005; 66: 428-35.
4. Uguz F, Kaya V, Gezginc K, Kayhan F. Clinical correlates of worsening obsessive compulsive symptoms during pregnancy. Gen Hosp Psychiatry 2011; 33: 197-9.
5.Williams K, Koran L. Obsessive-compulsive disorder in pregnancy, the puerperium, and the premenstrual. J Clin Psychiatry 1999; 58: 330-4.
6.Mania G, Albert U, Boggeto F, Vaschetto P, Ravizza L. Recent life events and obsessive- compulsive disorder (OCD): The role of pregnancy/delivery. Psychiatry Res 1999; 89: 49-58.
7. Pollitt J. Natural history of obsessional states. Br Med J 1957; 9: 133-40.
8.Ingram IM. Obsessional illness in mental hospital patients. J Ment Sci 1961; 107: 382-402.
9.Abramowitz JS, Schwartz SA, Moore KA, Luenzmann KA. Obsessive-compulsive symptoms in pregnancy and the puerperium: A review of the literature. J Anxiety Disord 2003; 17: 461-78.
10.Brandes M, Soares CN, Cohen LS. Postpartum onset obsessive-compulsive disorder: Diagnosis and management. Arch Womens Ment Health 2004; 7: 99-110.
11.Labad J, Manuel Menchon J, Alonso P, Segalas C, Jimenez S, Vallejo J. Female reproductive cycle and obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 2005; 66: 428-35.
12.Jeronima MA, Fisk NM, Glover V. Association between maternal anxiety in pregnancy and increased uterine artery resistance index. BMJ 1999; 318: 153-57.
13.Mongly M, Ramezany T, Alizadeh S. [Prevalence mental disorders in pregnancy]. Journal of Andeeshe va Rafter 2004; 4: 45-55. (Persian)
14.Cury A, Menzes R, Zugaib M. common mental disorders during pregnancy: Prevalence and associated factors among low-income women in Sao Paulo, Brazil. Arch Womens Ment Health 2009; 12: 335-43.
15.Labad J, Manuel Menchon J, Alonso P, Segalas C, Jimenez S, Vallejo J. Female reproductive cycle and obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 2005; 66: 428-35.
16.Hodgson RJ, Rachman S. Obsession-compulsive complains. Arch Behav Res Ther 1977; 15: 389-95.
17.Dadfar M. Comorbidology study of personality disorder among obsessive-compulsive patients. Tehran: Tehran Psychiatric Institute; 1997: 105-20.
18.Stwketee G, Pigott T. Obsessive-compulsive disorder-the latest assessment and treatment strategies. 3rd ed. Kansas: Compact clinical; 2006: 100-106.
19.Mohammadkhan Sh, Farjad M. [The relationship of the metacognitive beliefs and thought control strategies with obsessive-compulsive symptoms in non-clinical population]. Journal of clinical psychology 2010; 1(3): 35-51. (Persian)
20.Uwakwe R, Okonkwo JE. Affective (depressive) morbidity in puerperal Nigerian women: Validation of the Edinburgh postnatal depression scale. Acta Psychiatr Scand 2003; 107(4): 251-9.
21. Khodadoostan M. [Surveying the factors relative to postpartum depression]. MS. Dissertation. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences, College of nursing and midwifery, 1998: 55.
22.Nasiri S, Kordi M, Modares Gharavi M, Ebrahimzadeh S. [A comparative study on the effect of problem solving and relaxation on severity of depression symptoms in postpartum period]. Journal of fundamentals of mental health 2012; 14(3): 59-75. (Persian)
23.Jaisooray TS, Reddy YCJ, Srinath SC. Is juvenile OCDa development subtype of disorder? Eur Child Adolesc Psychiatry 2003; 3: 290-7.
24.Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Rahgozar M. Prevalence of OCD in IRAN. BMC Psychiatry 2004; 4: 2. Doi:10.1186/1471-244X-4-2
25.Masoodzadeh A. [Prevalence of obsessive compulsive disorder in high school students of Sari city in 2007]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2008; 6: 95-101. (Persian)
26.Humaida, M. A., Ismail, I. A., Abd-Alfattah, M., & Eisa,A. Prevalence rates of obsessive-compulsivesymptoms, obsessive-compulsive disorder, andpsychiatric comorbidity among secondary-schoolstudents in rural Rgypt. International Journal of Mental Health 2004 & Addiction, 7, 61-65.
27.Rezaee, F. [Prevalence of obsessive compulsive disorder in high school students of Neka in 2002]. Phd thesis. Mazandaran university of Medical science.