کارایی بالینی مقیاس های اعتباری و بالینی پرسش نامه ی شخصیتی چندوجهی ‎مینه سوتا نوجوانی ‏‏(‏MMPI-A‏):‏‎ ‎مقایسه ی نیم رخ روانی در گروه بالینی با هنجار و تعیین نمره ی برش ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روان شناسی سلامت، ‏استادیار پژوهشکده ی خانواده، دانشگاه ‏شهید بهشتی، تهران ‏

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روان پزشکی تهران، دانشگاه علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی نیم‌رخ گروه‌های هنجار و بالینی در مقیاس‌های اعتباری و بالینی پرسش‌نامه‌ی شخصیتی چندوجهی مینه‌سوتا-نوجوانی (MMPI-A)، فرم حوادث ناگوار زندگی و تعیین نمره‌ی برش برای نوجوانان ایرانی انجام شده است.
روش‌کار: در این مطالعه‌ی پیمایشی-کاربردی نسخه‌ی نهایی پرسش‌نامه روی نمونه‌ی هنجاری 2018 نفر (975 پسر و 1043 دختر نوجوان) به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای در مراکز استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 89-1388 اجرا شد. نمونه‌ی بالینی 73 بیمار 18-14 ساله بودند که با مصاحبه‌ی بالینی با پرسش‌نامه‌ی اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا برای کودکان سنین مدرسه و بر اساس چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی تشخیص‌گذاری شدند. داده‌ها با تحلیل واریانس چندمتغیره و روش منحنی ویژگی عملیاتی تحلیل شدند.
یافته‌ها: بین گروه هنجار و بالینی در مقیاس‌های اعتباری ناهماهنگی پاسخ متغیر، ناهماهنگی پاسخ صحیح، نابسامدی نوع یک و دو، نابسامدی، دروغ‌گویی و در مقیاس‌های بالینی خودبیمارانگاری، افسردگی، هیستری، سایکوپاتی، مردانگی-زنانگی، پارانویا، ضعف روانی، اسکیزوفرنیا، مانیک و درون‌گرایی اجتماعی و فرم حوادث ناگوار زندگی، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (P>0.01). برای تفکیک دو گروه بالینی و هنجار به روش منحنی ویژگی عملیاتی برای هر یک از مقیاس‌های اعتباری و بالینی بین دو گروه هنجار و بالینی، نمره‌ی برش بهینه‌ای تعیین شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، روایی تشخیصی مقیاس‌های اعتباری و بالینی MMPI-A و فرم حوادث ناگوار زندگی در گروه بالینی و هنجار در حد رضایت‌بخشی است. نمره‌ی برش برابر با نمره‌ی استاندارد تی 65، دارای حساسیت و ویژگی بهینه برای تمییز دو گروه و کارایی بالینی قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها


1. Pettit GS, Dodge KA. Violent children: Bridging development, intervention, and public policy. Dev Psychol. 2003;39(2):187-8.
2. The Statistical Center of Iran. A summary of survey results on the construction permits issued by the municipalities of the country (Spring 2010). Available from: URL; http://www.sci.org.ir
3. Kazdin AE. Treatment of antisocial behavior in children: Current status and future directions. Psychol Bull 1987; 102(2): 187.
4. WHO, UNFPA and UNICEF. Action for Adolescent Health . Introduction 1997. p.1. Available from: URL; http://www.who.int. 2007/08/19
5. Rew L. Adolescent health: A multidisciplinary approach to theory, research, and intervention: USA: Sage; 2005: 36.
6. Achenbach T, Rescorla L. Manual for the ASEBA adult forms and profiles. Burlington, Vt, USA: University of Vermont, Research Center for Children, Youth and Families; 2003.
7. Hoseini H, Khalilian AR, Vahedi V. [Screening for psychopathology among high school students in Sari city based on SCL-90-R]. Journal of Mazandaran Medical University 2004; 44: 60-8. (Persian)
8. Roberts RE, Attkisson CC, Rosenblatt A. Prevalence of psychopathology among children and adolescents. Am J Psychiatry 1998; 155(6): 715-25.
9. Archer RP, Newsom CR. Psychological test usage with adolescent clients: Survey update. Assessment 2000; 7(3): 227-35.
10. Ghanizadeh A, Mohammadi M, Yazdanshenas A. Psychometric properties of the Farsi translation of the kiddie schedule for affective disorders and schizophrenia-present and lifetime version. BMC Psychiatry 2006; 6(1): 10.
11. Butcher JN, Pope KS. The research base, psychometric properties, and clinical uses of the MMPI-2 and MMPI-A. Can Psychol 1992; 33: 61-78.
12. Gharaei B, Ashouri A, Habibi M.[Validation of Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent (MMPI-A) in the iranian sample]. Unpublished report Iran University of Medical Sciences and Health Services, Psychiatry Institute, Mental Health Research Center, Tehran, Iran; 2012: 89-190. (Persian)
13. Mohamadi MR, Mesghar B, Sahimi E, Mohamadi M. Psychological tests and psychiatric medications in children and adolescents.Tehran, Teymorzadeh, . 2007.616-880.(persian).   
14. Kosha M, Alaghebanderad J, Shahrivar Z, Tehranidost M, Mohamadi MR, Kiani A. Drug use patterns associated with risk of hyperactivity- deficit disorder in adolescent boys. Advances in Cognitive Science 2003; 5(4):64-72. 
15. Butcher JN, Cabiya J, Lucio E, Garrido M. Assessing Hispanic clients using the MMPI-2 and MMPI-A. USA: American Psychological Association; 2007.
16. Farias J, Duran C, Gomez-Maqueo E. MMPI-A temporal stability study through a test-retest design in a Mexican student sample. Salud Mental 2003; 26(2): 59-66.
17. Lucio E, Ampudia-Rueda A, Duran-Patino C, Gallegos-Mejia L, Leon-Guzman I. [The new version of the Minnesota multiphasic personality inventory for Mexican adolescents]. Revista Mexicana de Psicologia 1999; 16: 217-26. (Spanish)
18. Scott RL, Mamani-Pampa W. MMPI-A for Peru: Adaptation and normalization. Int J Clin Health Psychol 2008(3): 719-32.
19. Scott RL, Knoth RL, Beltran-Quiones M, Gomez N. Assessment of psychological functioning in adolescent earthquake victims in Colombia using the MMPI-A. J Trauma Stress 2003; 16(1): 49-57.
20.Calderon I. Effects of acculturation on the performance of Mexican-American adolescents on selected scales of the MMPI-A (L, K, SC and MA). Diss Abstr Int 2002; 58: (4439B).
21. Gomez FC, Johnson R, Davis Q, Velasquez RJ. MMPI-A performance of African and Mexican- American adolescent first-time offenders. Psychol Rep 2000; 87: 309-14.
22. Negy C, Leal-Puente L, Trainor DJ, Carlson R. Mexican-American adolescents' performance on the MMPI-A. J Pers Assess 1997; 69(1): 205-14.
23. Butcher J, Cabiya J, Lucio G, Peña L, Reuben D, Scott R. Manual supplement. Hispanic version of the MMPI-A for the United States. Minneapolis: University of Minnesota; 1998.120.