دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، مرداد و شهریور 1392، صفحه 82-157 (تابستان 92) 

مقاله پژوهشی

رابطه ی سبک خودگویی و مشکلات عاطفی در دانشجویان

صفحه 118-126

10.22038/jfmh.2013.1424

خدیجه علوی؛ لیلا امیرپور؛ مرتضی مدرس غروی