تدوین منشور حقوق بیماران روان‌پزشکی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از آن جا که افراد مبتلا به اختلال روانی، بخش آسیب­پذیری از اجتماع را تشکیل می دهند، آگاهی و دانش لازم درباره حقوق آنان، ضروری است.
روش­کار: در تحقیق حاضر در فاز اول از بررسی متون و در فاز دوم از تکنیک دلفی استفاده شده است. در مرحله اولیه پس از استخراج کدهای اولیه که متشکل از 5 محور اصلی و 38  کد اخلاقی فرعی بوده است، سپس جهت دریافت نظرات، اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی در اختیار 15 روان­پزشک و15 بیمار بالغ و یا قیم آنها، 15پرستار یا روان­پرستار، 10 پزشک همراه با حقوقدانان و 10 روان­شناس بالینی قرار گرفته است و از آنها درخواست بیان نظرات و اصلاحات شد. در اجرای راند دوم دلفی، کدهای اخلاقی مورد اصلاحات و پیشنهادات به صورت پرسش­نامه تدوین گردید. پس از آن با اخذ نظر اساتید محترم راهنما و مشاور، منشور اخلاقی به صورت نسخه­ی نهایی در 5 محور اصلی  تدوین گردید.
یافته­ها: منشور نهایی با5 محور اصلی شامل دریافت خدمات روان­پزشکی با کیفیت مطلوب، دریافت اطلاعات لازم به نحو مطلوب، حق انتخاب و تصمیم­گیری آزادانه­ی بیمار در دریافت خدمات روانپزشکی، احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری و آگاهی و دسترسی به مراجع کارآمد در جهت رسیدگی به مطالبات بیمار در حوزه درمان روان­پزشکی و 40 کد، تصویب شد.
نتیجه­گیری: تدوین منشور حقوق بیماران روان­پزشکی و آگاهی از آن، می­تواند اثر مثبتی بر رعایت حقوق این بیماران داشته باشد و روابط بیماران با درمانگران را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Valipoor M, Zarghami M, Masoudzadeh A, Khalilian A, Tirgari A, Mousavi ST. [Evaluation of knowledge, attitude and practice of psychiatrists about compulsory admission of psychiatric patients and its laws in 2006 in Iran]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2007; 17: 148-60. (Persian)
 2. Abbasi M, Rashidian A, Arab M, Amini H, Hosseini M. [Attitudes of physicians, nurses and patients admitted to selected psychiatric hospitals of Tehran about the rights of psychiatric patients]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2010; 16(3): 172-80. (Persian)
 3. Basiri Moghaddam K, Basiri Moghaddam M, Moslem AR, Ajam H, Jamal F. [Awareness of patients and medical staff members of the patients' rights charter and their compliance with one of the hospitals of Gonabad]. Journal of Gonabad University of Medical Sciences and Health Services; 17(1): 45-54. (Persian)
 4. Hadiyan Jazi Z, Dehghan Nayyeri N. [Obstacles and solutions to implementing the Patients' Rights Charter in Iran: A review]. Comprehensive nursing and midwifery 2014; 24(4): 69-79. (Persian)
 5. Research Center for Ethics and Medical History. Available from: URL; http://medical-ethics.blogfa.comTehran. (Persian)
 6. http://www.bashgah.net/.Source: Health News. (Persian)
 7. The rights and responsibilities of patients and recipients of health services in Canada by the media. February 2011.
 8. Canadian health care recipients by media.
 9. Mental Health System in British Columbia (excerpts from the draft BC Mental Health Rights Charter)
 10. [The Charter of Professional Ethics of Psychiatry in Iran]. 2015. (Persian)
 11. Legal issues in psychiatry. (Persian)
 12. Ethics and Medical History Research Center. [The Charter of Professional Ethics of Psychiatry in Iran]. 1st ed. Tehran: 2015. (Persian)
 13. Patients' Rights Charter; 2009. (Persian)
 14. Sanjari M, Zahedi F, Aala M, Peimani M, Parsapour AR, Aramesh K, et al. [Moral ethics in nursing]. Iranian journal of ethics and medical history 2011; 5(1): 17-28. (Persian)
 15. Rangraz Jeddi F, Rabiei R. [Compliance with the Patients' Rights Charter in the state hospitals of Kashan 2002]. Behbood 2005; 9(1): 62-71. (Persian)
 16. Pourbakhsh MA. [Considering the logical criteria for the formulation of the patients' rights bill]. Medical ethics 2009; 3: 8. (Persian)
 17. Parsapoor A, Bagheri AR, Larijani B. [Patient's rights charter in Iran]. Medical ethics and history 2009; 3(2): 39-47. (Persian)
 18. Geshmord R, Jahanpour F, Mousavi SF, Heidari Sarvestani Z, Faghih M. [A survey on patients' satisfaction with observance of the patients' rights charter by nurses and physicians of Shahid Beheshir Hospital in Bushehr]. Journal of nursing education and ethics 2015; 4(1): 1-10. (Persian)
 19. Nikokhesal M. [Determining the structure and nature of the charter of the rights of orthodontic patients in Iran]. MD. Dissertation. Khorasgan University, 2015. (Persian)
 20. Roe D, Weishut JN, Jaglom M, Rabinowitz J. Patient and staff members' attitudes about the rights of hospitalized psychiatric patients. Psychiatr Serv 2010; 53(1): 87-91.
 21. Gardner W, Lidz CW, Hoge K, Monahan J, Eisenberg M, Bennett S, et al. Patients' revisions of their beliefs about the need for hospitalization. Am J Psychiatry 2009; 15: 385-91.
 22. Yadollahi Z, Bolhari J. [Viewpoints of psychiatrists in Tehran about mental health laws]. Iranain journal of psychiatry and clinical psychology 2004; 10(1-2): 44-9. (Persian)
 23. Kozumplik O, Jukiae V, Goreta M. Involuntary hospitalizations of patients with mental disorders in Vrapce psychiatric hospital: Five years of implementation of the first Croatian law on protection of persons with mental disorders. Croat Med J 2003; 44(5): 601-5.
 24. Rashidian A. [Clinical governance in Tehran University of Medical Sciences]. Center for Policy Development in the Health System, 2010. (Persian)
 25. Nasr Esfahani M, Attari Moghadam J, Rasoulian M, Ghalebandi M, Saberi M, Ardestani M, et al. [Mandatory treatment and treatment: A review of mental health laws]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2008; 14(1): 4-16. (Persian)
 26. Samadbik M, Rezaei N. [Conscious consent]. Summary of Articles of the 10th Asian Bioethics Conference, Tehran, 2009. (Persian)
 27. Kazemnejad SM, Hesamzadeh A. [Surveying the observance of the patients' rights charter by physicians and nurses from the perspectives of their employed employees in educational hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences]. Jurnal of Mazandaran University of Medical Sciences 2012; 22: 216-23. (Persian)
 28. Baba Mahmoudi F, Meftahi M, Khademloo M, Hesamzadeh A. [Study of patients' rights and implementation from patients' perspectives in educational hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences]. Iranian journal of history and ethics 2011; 4(4): 37-44. (Persian)
 29. Zolfikar F, Ulusou MF. Are patients aware of their rights? A Turkish study. Nurs Ethics 2001; 8(6): 487-98.
 30. Hosseiniyan M. [A study of nurses' attitudes about the implementation of the rights of the hospital in Hamadan University of Medical Sciences]. First National Assembly Conference on Patient Bill. Fasa: Fasa University of Medical Sciences, 2006. (Persian)
 31. Goodarzi MR. [Study on the implementation of patient rights by physicians and nurses in Amiralmomenin Hospital of Zabol]. Proceeding of National Conference on Patients Rights. Tehran University of Medical Sciences, 2013. (Persian)
 32. Dargahi H, Eshaghi Sh. [Comparative study of the patients' rights charter in selected countries with Iran]. Iranian journal of diabetes and lipid (Special issue on medical ethics) 2007; 7: 91-8. (Persian)