تاثیر هوش‌فرهنگی بر مهارت‌های ارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران

2 دکترای جامعه‌شناسی، استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران

چکیده

مقدمه: در محیط­های تحصیلی و کاری متنوع قرن حاضر، لازم است استرس­های  ناشی از شوک فرهنگی و اختلالات و پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب اداره شود. از این رو هوش فرهنگی به طور فزاینده­ای در دنیای رقابتی امروز اهمیت یافته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر میزان­ هوش­فرهنگی بر بهبود مهارت­های ارتباطی دانشجویان است.                        
روش­کار: در این تحقیق پیمایشی جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه­های آزاد اسلامی خراسان رضوی است که در سال تحصیلی 92-1391 مشغول تحصیل بوده و تعداد آنها حدود 8259 نفر می­باشد. در این تحقیق، با شیوه نمونه­گیری مرحله­ای از بین دانشگاه­های  خراسان رضوی، دانشگاه­های شهرهای مشهد، قوچان، تربت حیدریه، تربت جام و کاشمر، انتخاب شدند و از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی  شهرهای مذکور، به روش طبقه­ای متناسب با حجم، حجم نمونه 370 نفر در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه هوش فرهنگی بود و تحلیل آماری با استفاده از نرم­افزار SPSS و آزمون­های کولموگروف-اسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن انجام شد.
یافته­ها: هوش ­فرهنگی دانشجویان بر مهارت­های ارتباطی آن­ها، مهارت­های کلامی، شنود و بازخورد، تاثیر معنی­دار دارد (001/0>P).
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هوش ­فرهنگی دانشجویان بر مهارت­های ارتباطی آن­ها، موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Khani A, Etebarian A, Abzari M. [Impact of cultural Intelligence on group effectiveness (Case study: Mobarakeh Steel Co. Isfahan)]. African journal of business management 2011; 5(17): 7507-10.
 2. Amini M. [Investigating the relationship between communication skills and educational performance of faculty members of Jahrom University of Medical Sciences]. Azad University; 2004: 67. (Persian)
 3. Ismail Pour R. [Investigating the effect of effective communications on increasing productivity of the Stock Exchange Organization]. Islamic Azad University; 1995: 45. (Persian)
 4. Borko A, Volvine D. [Communication management: Individual and general]. Arabi SM, Izadi D. (translators). Tehran: Meraj; 1999: 98. (Persian)
 5. Pasha Sharifi H. [Introductory study of Gardner's Multiple Intelligence Theory, on students' curriculum and adaptation]. Quarterly journal of educational innovations 2005; 4: 45. (Persian)
 6. Khalatbari J. [Statistics and research methodology]. Tehran: Pardazesh; 2006: 34. (Persian)
 7. Robbins S. [Management basics]. Arabi SM. (translator). Tehran: Cultural Research Center Publication; 2003: 76. (Persian)
 8. Rahimnia F, Mortazavi S, Delaram T. [Investigating the influence of cultural intelligence on the performance of managers]. Scientific journal of the future management 2008; 8: 23-40. (Persian)
 9. Raeesi P, Kalhor R, Azmol M. [Correlation of emotional intelligence with communication skills of managers of Qazvin educational hospitals]. Scientific journal of Qazvin University of Medical Sciences 2009; 13(4): 57-62. (Persian)
 10. Fayyazi M, Jan Nesar Ahmadi H. [Cultural intelligence; the need of managers in the century of diversity]. Tadbir Scientific-educational monthly 2006; 17: 67. (Persian)
 11. Mortazavi S, Nazemi S, Mahmoudi Fakhrabad S. [Investigating the relationship between emotional intelligence and leadership structure of exchange transformation]. Quarterly journal of instructor of humanities 2005; 6(special issue): 12-34. (Persian)
 12. Meshbaki A, Tizro A. [The effect of emotional intelligence and cultural intelligence on the success of leaders in the global classroom]. Journal of Management Research 2009; 2(3): 53-73.
 13. Morhed J, Griffin R. [Organizational behavior]. Alvani SM, Memarzadeh G. (translators). Tehran: Morvarid; 1996. (Persian)
 14. Naeij MJ, Abbasalizadeh M. [Cultural intelligence compatibility with heterogeneity]. Tadbir Scientific-Educational Monthly 2007; 18: 20-23. (Persian)
 15. Ang S, Van Dyne L, Koh Ch, Ng KY, Templer KJ, Tay Ch, et al. Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Manag Organ Rev 2007; 3: 335-71.
 16. Benton G, Lynch T. Globalization cultural intelligence and maritime education. California: California State University; 2009.
 17. Early PC. Redefining intelligence across cultural and organizations: Moving forward cultural intelligence. Res Organ Behav 2002; 24: 271-99.
 18. EarlyPC, Ang S. Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford, CA: Stanford Business Books; 2003.
 19. Peterson B. Cultural intelligence: A guide to work with people from other cultures. Yurmouth, ME: Intercultural Press; 2004.