اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر اضطراب ریاضی و ابراز وجود دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای بر اضطراب ریاضی و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر پایه دهم رشته تجربی انجام شد.
روش­کار: مطالعه حاضر با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه شاهد بود. جامعه­ی آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه­ی دهم رشته تجربی شهرستان نیشابور بودند که تعداد 24 نفر به روش نمونه‌گیری دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری آزمون و شاهد تقسیم گردیدند. گروه آزمون تحت مداخله درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای به مدت 10 جلسه دو ساعتی قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. میزان اضطراب ریاضی و ابراز وجود دانش‌آموزان در دو مرحله (پیش از مداخله و پس از مداخله) به ترتیب از طریق پرسش­نامه‌های اضطراب ریاضی (MARS-R) و هم­چنین مقیاس ابراز وجود گمبریل و ریچی سنجیده گردید. سپس داده‌ها با از نرم­افزار SPSS و بر اساس روش‌های آمار توصیفی، آزمون‌های کوواریانس چندمتغیره و تک­متغیره تحلیل گردیدند.
یافته­ها: بین دو گروه آزمون و شاهد در میانگین نمرات اضطراب ریاضی و ابراز وجود تفاوت معنی­داری وجود داشت. به بیان دیگر بعد از انجام مراحل مختلف درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای برای گروه آزمون، کاهش اضطراب ریاضی و بهبود مهارت ابراز وجود در آن­ها مشاهده گردید (001/0>P).
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای در کاهش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر موثر بوده است لذا این روش درمانی برای ایشان توصیه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Atkinson LC, Atkinson R, Smith E, Bam D, Nullen-huxma S. [The field of psychology of the Hillgard]. Baraheni MN. (translator). Tehran: Roshd; 2000. (Persian)
 2. Khodaei S. [Mathematical anxiety in students]. 3rd ed. Isfahan: Khoein; 2015. (Persian)
 3. Hasanpoor Irani M. [Mathematical anxiety factors and strategies for coping and prevention]. 1st ed. Tehran: Shalak; 2010. (Persian)
 4. Aghajani S, Khormaei F, Rajabi S, Oughli Khiyavi Z. [The relationship of self-esteem and self-efficacy with students' math anxiety]. School of psychology 2011; 3: 6-26. (Persian)
 5. Torabi S, Mohammadifar M, Khosravi M, Shayan N, Mohammadjani H. [The role of mathematic anxiety and gender on mathematic performance]. Technology of education 2013; 3(7): 199-204. (Persian)
 6. Bashavard S. [Math anxiety and ways to overcome it (what teachers need to know)]. 1st ed. Tehran: Borhan School of Cultural Education (School Publication); 2011. (Persian)
 7. Choobin D. [The effect of the restoration of mathematical knowledge on the expression and academic achievement of physics lessons in experimental third girl students in Bandar Abbas]. MS. Dissertation.University of Hormozgan, 2015. (Persian)
 8. Paeizi M, Shahriaray M, Vali Allah F, Safaei P. [Effectiveness of assertiveness training on happiness and academic achievement in secondary school students of Tehran high schools]. Psychological studies 2007; 4(12): 25. (Persian)
 9. Musavizadeh A. [Self esteem psychology (The key to success with dare fan)]. 1st ed. Tehran: Jahane Danesh; 2010. (Persian)
 10. Pourian H. [The role of parenting styles and document styles in predicting the existence of high school students]. MS. Dissertation. University of Shiraz, 2012. (Persian)
 11. Fatehi A, Fooladchang M. [Self-mediating role of behavioral ordering in the relationship between identity styles and self-expression]. Journal of transformational psychology (Iranian psychologists) 2016; 49: 29-42. (Persian)
 12. Zarghami M, Neisii A, Akbaripour R. [The effect of assertiveness training on volleyball acquisition, social anxiety and expressing the presence of students in boys' schools in Ahwaz]. Journal of educational sciences and psychology 2008; 1: 121-36. (Persian)
 13. Motamedin M, Ebadi Gh. [Exercise (how to live well?)]. 2nd ed. Tabriz: Foruzesh; 2013. (Persian)
 14. Saeidian F, Nili M. [The effect of assertiveness training on social adjustment and positive self-concept of female headed households]. Journal of clinical psychology studies 2011; 5: 1. (Persian)
 15. Adabi F. [The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on understanding anxiety symptoms and improving cognitive-emotional seizure in adolescents]. MS. Dissertation. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. (Persian)
 16. Chiu AW, Langer DA, McLeod BD, Har K, Drahota A, Galla BM, et al. Effectiveness of modular CBT for child anxiety in elementary schools. School Psychol Q 2013; 28(2): 141-153.
 17. Bruce F. [Modular cognitive-behavioral therapy on anxiety in children]. Helmi K. (translator). Tehran: Arjmand; 2016. (Persian)
 18. Galla MB, Wood JJ, Chiu WA, Langer AD, Jacobs J, Ifekwunigwe M, et al. One year follow-up to modular cognitive behavioral therapy for the treatment of pediatric anxiety disorders in an elementary school setting. Child Psychiatr Hum Dev 2011; 43(2): 219-26.
 19. Wilhelm S, Phillips KA, Didie E, Buhelmann U, Greenberg JL, Fama JM, et al. Modular cognitive-behavioral therapy for body dysmorphic disorder: a randomized controlled trial. Behavior Therapy 2014; 45: 314-27.
 20. Weisz JR, Bruce F, Lawrence A, Schoenwald SK, Miranda J, Bearman SK, et al. The Research Network on Youth Mental Health. Testing standard and modular designs for psychotherapy treating depression, anxiety, and conduct problems in youth. A randomized effectiveness trial; The JAMA Network. Arch Gen Psychiatry 2012; 69(3): 274-82.
 21. Rajabi Gh, Haravi M. [Investigating the confirmatory factor structure of anxiety scale of mathematics - Iranian form]. Journal of educational and learning studies 2015; 1(7): 124-45. (Persian)
 22. Hojjat K, Shakeri M, Akaberi A, Kazemi S, Noruzi Khalili M. [Effectiveness of group education on the happiness of rural teenage girls with addicted parents]. Regional Addiction Conference: Faces and Challenges. Kowsar University, 2013. (Persian)
 23. Soleymani Dinani M, Ali Akbari Dehkordi M, Kakujooybari A, Moradi A. [The impact of immunization training against stress on increasing the expression of the students of physical-motorized disabled girls in high school in Isfahan in 2010]. Psychology of exceptional persons 2011; 4(1): 73-90. (Persian)
 24. Becker M, Becker D, Ginsburg S. Modular cognitive behavioral therapy for youth with anxiety disorders: A closer look at the use of specific modules and their relation to treatment process and response. School Ment Health 2012; 4(4): 243-53.
 25. Helmi K. [Comparison between the effectiveness of modular cognitive-behavioral therapy and cognitive hypnotherapy in reducing child anxiety]. MS. Dissertation. Payam Noor University, Tehran, 2011. (Persian)

26. Güven M. An analysis of the vocational education undergraduate students’ levels of assertiveness and problem-solving skills. Procedia Soc Behav Sci 2010; 1(2): 2064-70.

 1. Sarkova M, Bacilkova-Sleskova M, Orosova O, Madarasova Geckova A, Katreniakova Z, Klein D, et al. Associations between assertiveness, psychological well-being, and self-esteem in adolescents. J Appl Soc Psychol 2013; 43(1): 147-54.