مقایسه کیفیت زندگی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی IVF)) و زنان بارور

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، علوم تحقیقات گیلان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دکترای بهداشت محیط، استادیار گروه مامایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: ناباروری در سراسر جهان به عنوان یک تجربه­ی استرس­زا شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در زنان نابارور تحت درمان IVF و زنان بارور در شهر رشت انجام شد.
روش­کار: در این پژوهش، 275 زن مراجعه­کننده به موسسه ناباروری مهر رشت از تیر تا آبان سال 1395 انتخاب شدند و به سئوالات جمعیت­شناختی و پرسش­نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL- BREF) پاسخ دادند. تحلیل داده­ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) و نرم­افزار SPSS نسخه­ی 18 انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که  کیفیت زندگی در زنان نابارور تحت درمان با IVF و زنان بارور، اختلاف معنی­داری داشت و از چهار زیرمقیاس کیفیت زندگی، دو حیطه­ی روان­شناختی و روابط اجتماعی دارای اختلاف معنی­داری بودند (001/0=P) ولی از لحاظ سلامت جسمانی (59/0=P) و حیطه محیط زندگی (89/0=P) اختلاف معنی داری دیده نشد.
نتیجه­گیری: به طور کلی، دو حیطه روان­شناختی و روابط اجتماعی کیفیت زندگی در زنان بارور نسبت به زنان نابارور تحت درمان با  IVF مطلوب­تر بود اما در حیطه­های سلامت جسمانی و محیط زندگی، در زنان بارور و نابارور، اختلاف معنی­داری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Zamani N, Ghasemi M, Joukar E, Khezri Moghadam N. [Comparison of depression and quality of life in infertile, fertile and repeated abortions]. Journal of Babol University of Medical Sciences 2013; 6: 78-83. (Persian)
 2. Latifnejad Roudsari R, Rasoulzadeh Bidgholi M, Mousavi Far N. [Investigating the effect of participatory counseling on infertility on perceived stress in women with infertility therapy by IVF]. Iranian journal of obstetrics and gynecology 2011; 4: 22-31. (Persian)
 3. Berek JS. [Berek and Novaks gynecology]. Ghazijahani B. (translator). 14th Tehran: Golban; 2012: 200-30. (Persian)
 4. Berek JS. Novak’s gynecology. 14th London: Lippincott Williams and Wilkins; 2012: 233-40.
 5. Bahramy H, Faal kalkhoran L, Farokhy NA, Zaraty H, Tarahomy M. Comparison of anxiety, depression and marital satisfaction in two selected groups of fertile and infertile women in Tehran. Fertil Infertil 2012; 12(2): 157-63.
 6. Vahidy S, Ardalan A, Kazem M. [The survey of prevalence of primary infertility in Iran 83-84]. Journal of reproduction and infertility 2007; 3(9): 243-51. (Persian)
 7. Benyamini Y, Gozlan M, Kokia E. Variability in the difficulties experienced by women undergoing infertility treatments. Fertil Steril 2005; 83(2): 275-83.
 8. Domar AD, Clapp D. Slasby E. The impact of group psychological intervention on pregnancy rates in infertile women. Fertil Steril 2000; 73(7): 805-11.
 9. Monga M, Alexanderescu B, Katz SE, Stein M, Ganiats T. Impact of infertility on quality of life, marital adjustment and sexual function. Urology 2004; 63(1): 126-30.
 10. Khayata GM, Rizk DE, Hasan MY, GhazalA, swad S, Asaad MA. Factors influencing the quality of life of infertile women in United Arab Emirates. Int J Gynaecol Obstet 2003; 80(2): 18-3­8.
 11. Bonomi A, Patric D, Bushnell D. Validation of the united states’ version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol 2000; 53: 1-12.
 12. Nourani SH, Jonaidy E, Shakeri MT, Mokhber N. [Sexual satisfaction in fertile and infertile women attending state clinic in Isfahan]. Iranian journal of gynecology, obstetrics and infertility 2012; 15(7): 24-31. (Persian)
 13. Bakhshi A, Rasafiani M, Sagaf R, Chehel Amirani N. [The validity and reliability of the Persian version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire in elderly people with disabilities]. Rehabilitation 2014; 16(4): 334-44. (Persian)
 14. Rafiei N, Sharifian Sani M, Rafiey H, Behnampour N, Foroozesh K. [Evaluation of the reliability and validity of the Persian version of the Quality of Life Index questionnaire]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2014; 24: 75-83. (Persian)
 15. Nasihatkon AA, Pishva A, Habibzadeh F, Tabatabaiy M. [Determination of reliability and validity of Clinical Questionnaire on Diabetic Patients' Quality of Life (DQOL) in Farsi]. Journal of diabetes and metabolism of Iran 1391; 11(5): 483-7. (Persian)
 16. Zawisza K, Tobiasz-Adamczyk B, Nowak W, Kulig J, Jedrys J. [Validity and reliability of the quality of life questionnaire (EORTC QLQ C30) and its breast cancer module (EORTC QLQ BR23)]. Ginekol Pol 2010; 81(4): 262-7. [Polish]
 17. Burckhardt C, Anderson KL. The Quality of Life Scale (QOLS): Reliability, validity, and utilization. Health and Quality of Life Outcomes 2003; 1: 60.
 18. MidoriAsano P, Sugiura T, Miura K, Torii Sh, Ishiguro A. Reliability and validity of the self-report quality of life questionnaire for Japanese school-aged children with asthma (JSCA-QOL v.3). Allergol Inter 2006; 55(1):59-65.
 19. Aman Alahifard A, Nikbakht R, Hoseini MA, Ahmadi Fakhr S, Hoseini Z. [Comparison of marital satisfaction and quality of life in fertile and infertile women]. Quarterly journal of applied counseling 2012; 2(1): 75-88. (Persian)
 20. Almasy M, Mahmooiany S, Ghasemy T. [Comparison of spiritual health and quality of life infertile and fertile women]. Iranian journal of nursing 2015; 28: 87-95. (Persian)
 21. Nilfrooshan P, Latify Z, Abedy MR, Ahmady A. [Comparison of quality of life and its different dimensions in fertile and infertile women]. Journal of behavioral sciences research 1385; 4(1): 66-70. (Persian)