رواسازی مقیاس قلدری ایلی‌نوی در دانش‌آموزان ابتدایی شهر سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: قلدری در مدرسه، یکی از معضلات عمده‌ی نظام‌های آموزش و پرورش در سراسر جهان می‌باشد و بررسی خصوصیات روان‌سنجی این سازه حایز اهمیت است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر رواسازی مقیاس قلدری در دانش‌آموزان ابتدایی بود.
روش ‌کار: در این پژوهش تعداد 607 نفر از دانش‌آموزان مدارس ابتدایی سمنان در سال تحصیلی 93-1392 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل مقیاس قلدری ایلی‌نوی و پرسش‌نامه‌ی انگیزش تحصیلی هارتر پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون، نرم افزار SPSS نسخه‌ی 22 و LISREL 54/8 استفاده شد.
یافته‌ ها: تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی سئوال-نمره‌ی کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس قلدری ایلی‌نوی اجرا شد. هم‌چنین، تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی مدل اندازه‌گیری و ساختار روابط درونی گویه‌ها اجرا شد. اعتبار مقیاس قلدری ایلی‌نوی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 87/0، و خرده‌مقیاس‌های قربانی 71/0، قلدری 77/0 و نزاع 76/0 به دست آمد که همگی رضایت‌بخش بودند.
نتیجه ‌گیری: نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی قلدری ایلی‌نوی در جامعه‌ی دانش‌آموزان از خصوصیات روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش‌های روان‌شناختی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها