بررسی رابطه سلامت روان مادران با میزان اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 پزشک، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: آسم یک بیماری التهابی مزمن است و می تواند کودکان را در معرض خطر اختلالات روانپزشکی مانند اضطراب و افسردگی قرار دهد. علاوه بر این، افسردگی مادر تأثیر بسزایی بر سلامت و بهزیستی کودکان دارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سلامت روان مادر بر میزان اختلالات اضطرابی کودکان مبتلا به آسم انجام شد.
روش‌ کار: در یک مطالعه مقطعی، 163 زوج از کودکان مبتلا به آسم و مادرانشان که در سال 1399 به کلینیک آسم و آلرژی بیمارستان طالقانی گرگان مراجعه کردند، وارد مطالعه شدند. برای سنجش میزان اختلالات اضطرابی کودکان از پرسشنامه اسپنس استفاده شد. مادران پرسشنامه سلامت عمومی-28 را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: علائم جسمانی، اضطراب و بی‌خوابی و اختلال عملکرد اجتماعی به ترتیب در 86 نفر (8/52%)، 79 (5/48%) و 90 (2/55%) مادر مشاهد شد. 90 مادر (73%) علایم افسردگی نداشتند. اختلالات اضطرابی و وسواس به ترتیب در 95 کودک (3/58%) و 70 کودک (9/42%) مشاهده شد. با این حال، 135 کودک (82.8٪) علایمی از ترس و اضراب اجتماعی نشان ندادند. توزیع فراوانی شدت آسم، تفاوت معنی داری در علائم اضطراب، سلامت روان و افسردگی مادران داشت. اما از نظر جنس و گروه سنی کودکان، تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0 P>). توزیع فراوانی سلامت روان مادر با میزان اختلال اضطراب دوران کودکی تفاوت معناداری داشت (001/0 P<).
نتیجه‌گیری: میزان اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم و اختلالات روانی در مادرانشان بالا بود. یافته ها نشان داد که سلامت روان مادر می تواند بر میزان اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به آسم تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها