دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، خرداد و تیر 1385 

مقاله پژوهشی

مقایسه آسیب شناسی روانی دانشجویان پزشکی در دوره کارورزی با دانشجویان

صفحه 5-10

10.22038/jfmh.2006.1813

علی طلایی؛ محمد رضا فیاضی بردبار؛ نغمه مخبر؛ سیدکاوه حجت


مطالعه اپیدمیولوژی موارد خودسوزی موفق پذیرش شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (سال 1383)

صفحه 23-35

10.22038/jfmh.2006.1816

علیرضا احمدی؛ شهریار جانبازی؛ زهرا لقایی؛ عباس احمدی؛ عمران داوری نژاد؛ محمد باقر حیدری