ارتباط شیوه تربیتی والدین با میزان شایستگی تحصیلی دانش­آموزان نوجوان مدارس شهر تبریز، در سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری با گرایش روانی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

2 دکترای آموزش پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی ایران

چکیده

حفظ ارتباط مثبت بین والدین و نوجوان می‌تواند انگیزه وی را در مورد آن چه به موفقیت تحصیلی‌اش مربوط می‌شود، افزایش دهد. تحقیقات نشان داده است شیوه تربیتی والدین، موفقیت تحصیلی نوجوان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین، با توجه به اهمیت شیوه تربیتی والدین برای رشد موفقیت تحصیلی فرزندان، این پژوهش به منظور تعیین ارتباط شیوه تربیتی والدین با شایستگی تحصیلی نوجوانان انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه همبستگی توصیفی، 360 نفر دانش‌آموز نوجوان از مدارس دولتی شهر تبریز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه‌ شیوه تربیتی والدین و مقیاس شایستگی تحصیلی بود. آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و LSD برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج: بیشترین درصد دانش‌آموزان نوجوان (7/39%) شیوه تربیتی والدین را اقتدارمنش گزارش کرده بودند. همچنین بیشترین درصد دانش‌آموزان نوجوان (2/39 %) شایستگی تحصیلی بالایی داشتند. ارتباط آماری معنی‌داری بین شیوه تربیتی والدین با شایستگی تحصیلی وجود داشت (000/0P=).
نتیجه‌گیری: با توجه به این که اکثریت نوجوانان شیوه تربیتی اقتدارمنش را گزارش کرده بودند و شیوه تربیتی اقتدارمنش ارتباط معنی‌داری با شایستگی تحصیلی داشت، لذا آموزش والدین درباره پیامدهای شیوه تربیتی آنها برای فرزندان و خصوصیات دوره نوجوانی موجب ارتقا موفقیت های تحصیلی نوجوانان می‌شود.

کلیدواژه‌ها