دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، آذر و دی 1385 
بررسی باورها و رفتارهای رایج دختران (18-11) ساله در مورد ایدزدر شهر ارومیه

صفحه 81-86

10.22038/jfmh.2006.1806

الهام احمدنژاد؛ محمد کرمی یار؛ بارزان ایوبیان؛ ربه کا عرفانی؛ ساناز حاتمی؛ نریمان سپهروند