همه‌گیرشناسی‌ مصرف‌ دخانیات‌ و ارتباط‌ آن‌ با برخی‌ فاکتورهای دموگرافیک‌ در یک‌ منطقه‌ روستایی‌ کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌و خدمات‌ بهداشتی‌ درمانی‌ کرمان، بیمارستان شهید بهشتی،گروه‌ روانپزشکی‌

2 پزشک‌ عمومی‌

چکیده

استعمال دخانیات یکی از علل عمده‌ مرگ زود هنگام در کشورهای توسعه یافته می‌باشد. به دلیل تغییرات‌ سریع‌ شیوع مصرف سیگار و نیاز به شناخت مشکل، حساس کردن جامعه و دست‌اندرکاران مسائل بهداشتی، از طرفی مطالعات معدودی که در این زمینه وجود دارد. شیوع مصرف سیگار در یک جمعیت روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌ مطالعه‌: این تحقیق مقطعی در سال1380 در یک منطقه روستایی با روش نمونه‌گیری سرشماری انجام شد. اطلاعات از طریق پرسش نامه دموگرافیک به اضافه پرسش نامه فاجراستروم برای وابستگی به نیکوتین که روایی و پایایی آن قابل قبول بود جمع‌آوری شد. از تمام جمعیت بالای 12 سال خواسته شدکه پرسش نامه را تکمیل نمایند.
نتایج: از مجموع‌ 2100 پرسش نامه‌ توزیع‌ شده‌ 1670 پرسش نامه‌ قابل‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ آماری‌ بود. (میزان‌ پاسخگویی‌ حدود 80%). 30/49 درصد افراد زن‌ و 7/50 درصد مرد بودند. در کل‌ نمونه‌ آماری‌ 5/18 درصد سابقه‌ مصرف‌ سیگار داشته‌ و از این تعداد 3/7 درصد وابستگی به سیگار داشتند. در مردان شیوع‌ مصرف‌ سیگار به صورت معنی‌داری بیشتر از زنان بود (001/0P<). مشوق اصلی‌ در مصرف‌ سیگار در مرحله‌ اول‌ دوستان‌ و در مرحله‌ آخر خواهر یا برادر بوده‌ است‌. مصرف‌ قلیان‌ و چپق‌ گزارش ‌نشد. متوسط‌ مصرف‌ روزانه‌ 11 نخ‌ سیگار بود. تمایل‌ به‌ ترک‌ سیگار بسیار بالا (7/90 %) و متوسط‌ اقدام‌ به‌ ترک‌ سه‌ مرتبه‌ بود.
نتیجه‌گیری‌: سوء مصرف‌ و اعتیاد به‌ سیگار در جمعیت‌ مورد مطالعه‌ در حد قابل‌ توجهی‌ بالاست‌، به‌ ویژه‌ در مردان‌ با توجه‌ به‌ نقش‌ دوستان‌ و تمایل‌ به‌ ترک‌ بالا به جاست‌ که‌ سازمان‌های‌ مربوطه‌ نسبت‌ به‌ آموزش‌ جامعه‌ در مورد مهارت‌های‌ اجتماعی‌ از یک‌ طرف‌ و از طرف‌ دیگر امکانات‌ و تسهیلات‌ در دسترس‌ جهت‌ کسانی که‌ تمایل‌ به‌ ترک‌ دارند اقدام‌ لازم‌ را معمول‌ دارند.

کلیدواژه‌ها