مقایسه ویژگی های شخصیتی و بهداشت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و دبیرستان های عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، روان شناس بالینی

2 روان پزشک

3 استادیار، روان پزشک - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

نوجوانان سرمایه های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعداد های درخشان دارای محیطی نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می باشند. تفاوت دو محیط آموزشی می تواند موجب تقویت یا ایجاد ویژگی های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت های احتمالی موجود در ویژگی های شخصیتی و بهداشت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و عادی طراحی و اجرا گردید.
روش کار: نمونه ای مشتمل بر 200 دانش آموز (97 نفر تیزهوشان و 103 نفر عادی) از میان دانش آموزان مقطع سال سوم دبیرستان انتخاب شدند سپس ابعاد شخصیت نمونه ها با استفاده از پرسش نامه NEOPI-R و نیز سطح بهداشت روان آنها با به کارگیری پرسش نامه سلامت عمومی ( 28 GHQ -) مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: یافته ها نشان داد که دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان درمقایسه با دانش آموزان عادی نمرات نسبتاً بالاتری در شاخص بازبودن به تجربه ها ( 05/0 = p) و نمرات پایین تری در شاخص توافق (012/0p=) دارند. به علاوه دختران در مقایسه با پسران نمرات بالاتری در شاخص توافق کسب کرده اند (001/0 p=). از طرف دیگر نتایج نشان داد که دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان از سطح بهداشت روانی بهتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی برخوردارند (001/0p=) که این تفاوت در نمرات اضطراب (001/0p=) و افسردگی (001/0p=) معنی دار می‌باشد. به علاوه دختران تیزهوشان از سطح بهداشت روانی بهتری نسبت به دختران مدارس عادی برخوردارند (008/0 p=) که این تفاوت در سه خرده مقیاس اضطراب (009/0 p=)، افسردگی (012/0 p=)، و علایم جسمانی (005/0 p=) معنی دار بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به نظر می‌رسد که دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد شخصیتی و نیز سطح بهداشت روان با دانش آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می‌تواند در این تفاوت ها نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها