بررسی مقایسه ای پاسخ های مقابله ای و رویدادهای مهم زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان پزشکی

2 استادیار روان پزشکی

3 روان پزشک- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

بیماری های قلبی عروقی مهمترین علت مرگ در کشورهای توسعه یافته است و عوامل خطر متفاوتی نیز برای این بیماری ها مطرح است که از آن میان عوامل فشارزای روان شناختی نقش مهمی در ایجاد و یا تشدید و استمرار این اختلالات دارند. این پژوهش برای مقایسه نتایج شیوه های مقابله با استرس و رویدادهای اخیر زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر و گروه شاهد سالم انجام گرفت.
روش کار: جمعیت مورد مطالعه، بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان قائم (عج)، حجم نمونه50 بیمار مرد کرونری و50 مرد غیر مبتلا به بیماری عروق کرونر بودند. دو گروه مورد مطالعه از نظر وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل، تعداد فرزند، محل اقامت ( زندگی در شهر یا روستا)، مراجعه به روان پزشک، میانگین فشار خون سیستول و دیاستول و میانگین کلسترول خون و جنسیت همگن بودند. برای هر دو گروه تست روش های مقابله با استرس ( coping ) بیلینگز و موس و رویدادهای اخیر زندگی پیکل و همکاران انجام شد و نتایج آن در دو گروه مورد مقایسه آماری قرار گرفت.
نتایج: بین دو گروه، شاهد غیر مبتلا به بیماری کرونری و افراد بیمار کرونری، راهبردهای مقابله ای بیماران کرونری مبتنی بر واکنش هیجانی به طور معنی داری بیش از گروه شاهد سالم و راهبردهای مبتنی بر ارزشیابی شناختی گروه شاهد سالم به طور معنی دار بالاتر از گروه بیماران کرونری بود راهبردهای مقابله ای مبتنی بر حل مسئله و جلب حمایت اجتماعی در گروه شاهد بیش از گروه بیماران کرونری بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود. راهبردهای جسمانی نمودن نیز در بیماران کرونری بیش از گروه شاهد سالم بود ولی از نظر آماری معنی دار نمی باشد.
از نظر رویدادهای استرس آمیز تفاوت معنی دار بین دو گروه موجود نبود.
نتیجه گیری: در پایان به نظر می رسد تغییر شیوه های برخورد با استرس و سبک های مقابله ای می تواند در کاهش خطر ابتلا به بیماری های عروق کرونر نقش مهمی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها