رابطه بین تیپ‌های شخصیتی یونگ با سلامت روان و رضایت زناشویی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی یکی از مهم­ترین شاخص­های رضایت از زندگی است که بر میزان سلامت روانی، موفقیت تحصیلی و رضایت شغلی زوجین تاثیر می­گذارد. بنابراین، مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی رابطه بین تیپ­های شخصیتی یونگ با سلامت روان و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد.
روش­کار: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 92-1391 بود که از بین آن­ها 80 نفر دانشجوی متاهل با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. سپس با استفاده از سه پرسش­نامه تیپ شخصیتی مایرز–بریگز، سلامت عمومی و رضایت زناشویی انریچ، داده­ها جمع­آوری شد. برای تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.
یافته­ها: بین سنخ احساسی/فکری با مولفه­ی علایم جسمانی و اضطراب همبستگی معنی­داری وجود دارد و سنخ احساسی/فکری می­تواند سلامت روان را به طور معنی­داری پیش­بینی کند. هم­چنین، بین سنخ حسی/شهودی با ویژگی­های شخصیتی، حل تعارض، رضایت جنسی و گرایش مذهبی، همبستگی معنی­داری وجود دارد و سنخ حسی/ شهودی می­تواند رضایت زناشویی را با اطمینان پیش­بینی کند اما بین سنخ درون­گرا/برون­گرا، سنخ احساسی/فکری و سنخ منظبط/ملاحظه­کار ارتباط معنی­داری مشاهده نشد. هم­چنین، تیپ­ شخصیتی قادر است 23/0از کل واریانس ویژگی شخصیتی، 15/0 از کل واریانس حل تعارض، 13/0 از کل واریانس رابطه­ی­ جنسی و 16 درصد کل واریانس گرایش مذهبی را تبیین نماید.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج، با کمک تیپ شخصیتی یونگ می­توان میزان احتمالی موفقیت ازدواج و دوام رابطه و همین­ طور راهکارهایی برای کاهش مشکلات احتمالی ارایه نمود.

کلیدواژه‌ها