کلیدواژه‌ها = خانواده
بررسی شیوع اختلالات شخصیت در بین بیماران بستری روانپزشکی و اعضای خانواده غیر بستری آنها

دوره 25، شماره 6، آذر و دی 1402، صفحه 363-368

10.22038/jfmh.2023.23604

Alireza Ebrahimi؛ Farzad Akbarzadeh؛ Mohammad Sadeghi Bimorgh؛ Alireza Pirkhaefi


نقش ابعاد ارتباطی خانواده در افسردگی نوجوانان با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 289-297

10.22038/jfmh.2018.11401

مهدی رحیمی؛ ناهید مرآتیان؛ حسن زارعی محمودآبادی


ویژگی‌های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 148-154

10.22038/jfmh.2015.4320

مجید رضازاده؛ خدابخش احمدی؛ محمد نفریه؛ زهرا اخوی؛ محمدعلی زنگانه؛ حبیب موعودی فرید؛ هما صدقی جلال