مقایسه‌ی شاخص‌های ترسیمی آزمون ترسیم خانواده‌ی جنبشی در کودکان عادی و طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره‌ی خانواده، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: روش‌های فرافکن و از جمله آن‌ها آزمون‌های ترسیمی توجه بسیاری از روان‌شناسان و درمانگران را برای شناسایی اختلالات روانی کودکان به خود جلب کرده‌اند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه‌ی شاخص‌های ترسیمی آزمون ترسیم خانواده‌ی جنبشی در کودکان عادی و طلاق انجام شد.
روش‌کار: حجم نمونه‌ی این پژوهش توصیفی علی-مقایسه‌ای شامل 60 دانش‌آموز پسر (30 فرزند طلاق و 30 فرزند عادی) در شهر بجنورد در فروردین و اردیبهشت 1394 بود. کودکان طلاق به صورت هدف‌مند و چندمرحله‌ای انتخاب شدند. با بررسی پرونده کودکان طلاق، مشارکت معلم و مدیر مدرسه، 30 کودک عادی به عنوان همتا به صورت تناظر یک به یک در مولفه‌های سن، جنس، پایه‌ی تحصیلی، تحصیلات والدین، موقعیت اجتماعی-اقتصادی والدین و محل زندگی انتخاب شدند. نقاشی کودکان توسط سه ارزیاب آموزش‌دیده و ناآگاه نسبت به عضویت گروهی آزمودنی‌ها، طبق دستورالعمل نمره‌گذاری ‌آزمون، بررسی و نمره‌ داده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون مجذور خی دوطرفه با کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 22 استفاده شد.
یافته‌ها: طبق نتایج آزمون، از 26 نشانه‌ی ترسیمی آزمون ترسیم خانواده‌ی جنبشی، فراوانی 16 نشانه بین دو گروه، معنی‌دار بود (05/0>P). بقیه‌ی نشانه‌ها دارای تفاوت معنی‌داری نبودند (05/0<P).
نتیجه‌گیری: با توجه به معنی‌داری تفاوت بین نشانه‌های مشکلات روانی (افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و روابط میان‌فردی اعضای خانواده) دو گروه در این آزمون و توان افتراقی بالای این آزمون در تشخیص مشکلات روانی بین کودکان عادی و طلاق، می‌توان آن را در شناسایی و تشخیص مشکلات روانی کودکان در مدارس و کلینیک‌های مشاوره به کار برد تا با شناسایی زودهنگام و درمان به موقع، بتوان از تاثیرات منفی بیشتر و مخرب آن‌ها در آینده‌ی کودک جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها