دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، فروردین و اردیبهشت 1389