مقایسه ی اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم برونشیال، بیماری انسدادی مزمن ریوی و سل ریوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانپزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 دانشیار بیماری های ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استادیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: بیماری‌های مزمن جسمی، همراهی بالایی با اختلالات خلقی یا اضطرابی دارند. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه‌ی سطح اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سل ریوی، آسم و اختلال انسدادی مزمن ریوی می‌باشد. 
روش‌کار: در مطالعه‌ی مقطعی حاضر 135 بیمار مبتلا به سل ریوی، آسم برونشیال و انسدادی مزمن ریوی مراجعه‌کننده به اورژانس داخلی، درمانگاه و بخش
بیماری‌های ریه‌ی بیمارستان‌های امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد در سال 1390 بررسی شدند. بیماران هر سه گروه از نظر سن، جنس و شدت بیماری، همسان‌سازی و با آزمون‌های اشپیل‌برگر و مقیاس بک از نظر اضطراب آشکار و پنهان و افسردگی ارزیابی گردیدند. بعد از تکمیل 135 پرسش‌نامه، اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نسخه‌ی 16 نرم‌افزار SPSS با آزمون‌های آماری مجذور خی، آنووا یا معادل غیر پارامتری آن‌ها تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: تعداد 52 نفر، دچار افسردگی خفیف و 6 درصد نمونه‌ها دچار افسردگی شدید بودند. 9/51 درصد نمونه‌ها دارای اضطراب متوسط به بالا و 1/28 درصد از نمونه‌ها مبتلا به اضطراب نسبتا شدید بودند. طبق نتایج آزمون مجذور خی، بین نوع بیماری و میزان افسردگی (000/0=P)، اضطراب آشکار (001/0=P) و اضطراب پنهان (026/0=P) رابطه‌ی معنی‌دار آماری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، اغلب بیماران مبتلا به سل ریوی، آسم و اختلال انسدادی مزمن ریوی از افسردگی خفیف و اضطراب متوسط رنج می‌بردند و بین نوع بیماری با میزان افسردگی و اضطراب آشکار و پنهان، رابطه‌ی معنی‌دار وجود داشت. بنا بر این می‌توان با شناخت آسیب‌پذیری بیماران مبتلا به اختلالات تنفسی نسبت به نشانه‌های روان‌پزشکی، جهت پیشگیری و درمان اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


1.Reilly JJ, Silverman EK, Shapiro SD. Chronic obstructive pulmonary disease. In: Longo DL, Kasper DL, Jameson JL, Fauci AS, Hauser SL, Lascalzo J. (editors). Principles of internal medicine. 18th ed. USA: McGraw Hill; 2012: 2151-9.
2.Urrutia I, Aguirre U, Pascual S, Esteban C, Ballaz A, Arrizubieta I, et al. Impact of anxiety and depression on disease control and quality of life in asthma patients. J Asthma 2012; 49(2): 201-8.
3.Cassem EH. Depression and anxiety secondary to medical illness. Psychiatr Clin North Am 1990; 13(4): 597-612.
4.Cassem NH, Bernstein JG. Depressed patients. In: Stern TA, Fricchione GL, Cassen WH, Jellinek MS, Rosenbanm JF. (editors). Massachusetts general hospital handbook of general hospital psychiatry. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby/Elsevier; 2004: 25-68.
5.Lykouras E, Ioannidis H, Voulgaris A. Depression in general hospital patients: Preliminary results. Arch Hell Med 1987; 4: 287-9.
6.Coventry PA. Does pulmonary rehabilitation reduce anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease? Curr Opin Pulm Med 2009; 15(2): 143-9.
7.Pietras T, Witusik A, Panek M, Hołub M, Gałecki P, Wujcik R, et al. [Anxiety and depression in patients with obstructive diseases]. Pol Merkur Lekarski 2009; 26(156): 631-5. (Polish)
8.Ulubay G, Sarinç Ulaşli S, Akinci B, Görek A, Akçay S. [Assessment of relation among emotional status, pulmonary function test, exercise performance, and quality of life in patients with COPD]. Tuberk Toraks 2009; 57(2): 169-76. (Turkish)
9.Beck AT, Steer RA, Garbin MG. Psychometric properties of the Beck depression inventory: Twenty-five years of evaluation. Clin Psychol Rev 1988; 8: 77-100.
10.Sardoei GhR. [Introduction in normalization of revised Beck depression inventory]. Tehran: Allameh Tabatabaei University, College of psychology and educational sciences, 1995. Available from: http://spdb.uswr.ac.ir/ViewPynnmh.aspx?Cd=101 (Persian)
11.Mahram B. [Guidance of Spiel-Berger state-trait anxiety scale, instruction and interpretation based on standardization in Mashhad city]. Ferdowsi University of Mashhad, College of psychology and educational sciences; 1993. (Persian)
12.Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser E, Jameson L, Loscalzo J. [Disorders of respiratory system. In: Harrisons internal medicine]. Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser E, Jameson L, Loscalzo J, et al. (editors). Ghorbani MH, Arbab M, Razeghi S, Afshar H. (translators). 2012. 18th ed. Tehran: Arjmand; : 96-122, 197-207. (Persian)
13.Moussas G, Tselebis A, Karkanias A, Stamouli D, Ilias I, Bratis D, et al. A comparative study of anxiety and depression in patients with bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease and tuberculosis in a general hospital of chest diseases. Ann Gen Psychiatry 2008; 7: 7.
14.van Ede L, Yzermans CJ, Brouwer HJ. Prevalence of depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. Thorax 1999; 54(8): 688-92.
15.Potoczek A, Nizankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Szczeklik A. [Severe COPD and gender of patients versus the presence of profound psychological trauma]. Psychiatr Pol 2008; 42(5): 719-30. (Polish)
16.Potoczek A, Nizankowska-Mogilnicka E, Bochenek G, Szczeklik A. [Links between panic disorder, depression, defense mechanisms, coherence and family functioning in patients suffering from severe COPD]. Psychiatr Pol 2008; 42(5): 731-48. (Polish)
17.Nazari T, Yassemi T, Mohammadi M, Nematzadeh Mahani K. [Prevalence of depression and anxiety among patients in internal and surgical wards] Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2002; 8(2): 18-25. (Persian)
18.Nasiri A, Navipour H, Ahmadi F. [Association between pulmonary disease and mood disorders in patients with COPD]. Journal of Birjand medical science 2001; 7(1): 43-6. (Persian)
19.Carvalho NS, Ribeiro PR, Ribeiro M, Nunes MP, Cukier A, Stelmach R. Comparing asthma and chronic obstructive pulmonary disease in terms of symptoms of anxiety and depression. J Bras Pneumol 2007; 33(1): 1-6.