کلیدواژه‌ها = طلاق
اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان زناشویی فرسودگی شغلی، نگرش های ناکارآمد، و خودناتوانی مراجعی که به دنبال آن هستند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

10.22038/jfmh.2024.76131.3094

امید گل محمدی؛ جعفر طالبیان شریف؛ محمود آزادی


پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس نگرش مذهبی در زنان متقاضی طلاق

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1397، صفحه 225-229

10.22038/jfmh.2018.11104

پیمان کاظمی؛ مرتضی ترخان؛ رضا گل‌پور


تاثیر رویکرد زوج درمانی کوتاه مدت راه حل محور بر سازگاری زناشویی در زنان و مردان مستعد طلاق شهر اصفهان

دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 9-190

10.22038/jfmh.2012.936

زهرا داودی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مرضیه شاه سیاه