اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجانی، باورهای فراشناختی و نشخوار فکری زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان-شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روان‌پزشکی تهران)، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش به منظور تعیین اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجانی، باورهای فراشناختی و نشخوار فکری زنان مطلقه انجام شد.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این کارآزمایی بالینی شامل تمام زنان مطلقه‌ی مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره‌ی سنجش دانش آرامش شهرستان مشهد در سه‌ماهه‌ی ابتدایی سال 1394 بود. تعداد 30 زن مطلقه با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌ طور تصادفی در دو گروه برابر شاهد و آزمون تقسیم شدند. گروه آزمون طی دوازده جلسه‌ی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری به روش مایکل فری تحت درمان قرار گرفت و بر روی گروه شاهد هیچ مداخله‌ای انجام نشد. پرسش‌نامه‌ی تنظیم هیجانی (CERQ-36) گارنفسکی و همکاران، پرسش‌نامه‌ی باورهای فراشناختی (MCQ-30) و پرسش‌نامه‌ی نشخوار فکری (RRS-22) نولن هوکسما به‌ عنوان ابزار ارزشیابی استفاده قرار گرفت.  تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 21 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون مانکووا نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها در تمام متغیرهای تنظیم هیجانی، باورهای فراشناختی و نشخوار فکری وجود دارد (005/0>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر تنظیم هیجانی، باورهای فراشناختی و نشخوار فکری، اثربخش است لذا به‌کارگیری این روش می‌تواند در زمینه‌ی کاهش علایم بعد از طلاق در زنان و حفظ و بهبود سلامت روانی آنان، نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها