اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان زناشویی فرسودگی شغلی، نگرش های ناکارآمد، و خودناتوانی مراجعی که به دنبال آن هستند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد رشته مشاوره گرایش خانواده از موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

2 استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی حکمت رضوی و استاد

3 استادیار موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

10.22038/jfmh.2024.76131.3094

چکیده

خلاصه

مقدمه: با توجه به افزایش میزان طلاق و سطح بالای ازدواج

فرسودگی شغلی در بین مددجویان طلاق، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی

زوج درمانی عاطفی متمرکز بر فرسودگی زناشویی، نگرش های ناکارآمد و

خود ناتوانی در زوجین

مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه می باشد

زوج های متقاضی طلاق که به مراکز مشاوره منطقه 4 مراجعه کردند

مشهد-ایران در سه ماهه دوم سال 2023. سی و دو زوج به صورت داوطلبانه

به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو مساوی تقسیم شدند

گروه های آزمایش و کنترل گروه آزمایش از نظر عاطفی

زوج درمانی متمرکز در 8 جلسه. داده ها توسط Dysfunctional جمع آوری شد

مقیاس نگرش (DAS)، پرسشنامه فرسودگی زناشویی و خود ناتوانی

مقیاس (SHS). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 که به صورت توصیفی است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

آمار و آمار استنباطی، تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره

تست ها را

یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، میانگین نمرات گروه آزمایش در زناشویی

فرسودگی شغلی، نگرش های ناکارآمد و خود ناتوانی به طور قابل توجهی کاهش یافت

در مقایسه با کنترل ها

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، زوج‌درمانی متمرکز بر عاطفه دارای است

تأثیرات مثبت بر فرسودگی زناشویی، نگرش های ناکارآمد و خودناتوانی در

مشتریان متقاضی طلاق بنابراین این درمان برای زوج هایی که تجربه دارند پیشنهاد می شود

مشکلات زناشویی و فرسودگی زناشویی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات