کلیدواژه‌ها = آموزش
بررسی رابطه بین کیفیت محیط یادگیری و پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس مدل DREEM

دوره 25، شماره 3، خرداد و تیر 1402، صفحه 141-149

10.22038/jfmh.2023.22721

Amirhossein Bakhshi Aliabad؛ Reza Bidaki؛ Hamid Bakhshi Aliabad؛ Naser Dashti؛ Zanireh Salimi


تاثیر آموزش مبتنی بر زمینه در کارآموزی روان‌پرستاری بر مهارت همدلی با بیمار دانشجویان پرستاری

دوره 20، شماره 5، مرداد و شهریور 1397، صفحه 299-305

10.22038/jfmh.2018.11402

الهام لشگری؛ سعید واقعی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی


اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش دبستانی محروم از پدر

دوره 16، شماره 62، خرداد و تیر 1393، صفحه 100-9

10.22038/jfmh.2014.2982

الهام آقائی؛ مهرداد کلانتری؛ سمیه ج مالی پاقلعه