نویسنده = حسین شاره
نقش هوش هیجانی و رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی زنان: مدلسازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

10.22038/jfmh.2018.22819.2200

حسین شاره؛ کاظم فشتنقی


در درون من چه می گذرد؟ تجربه زیسته زنان متاهل از اختلال کمبود میل جنسی در روابط درازمدت: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.66908.3007

پریسا ضیایی؛ علی مشهدی؛ حسین شاره؛ زهره سپهری شاملو


تأثیر گروه‌درمانی تلفیقی طرح‌واره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت‌نفس جنسی و دل‌زدگی زناشویی زنان دیالیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22038/jfmh.2023.69735.3037

منیره پورفراهانی؛ حسین شاره؛ فاطمه حاجی اربابی


وضعیت روان شناختی کارکنان زندان های استان خراسان رضوی

دوره 16، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 61-69

10.22038/jfmh.2014.2563

علیرضا مفیدی راد؛ حسین شاره