در درون من چه می گذرد؟ تجربه زیسته زنان متاهل از اختلال کمبود میل جنسی در روابط درازمدت: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دپارتمان روان شناسی، دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: رضایت جنسی به عنوان یکی از نیازهای بنیادین، نقشی تعیین کننده در سلامت انسان دارد و درصورت عدم ارضای آن، پیامدهای جسمی و روانی حاصل از آن در سلامت فرد اخلال ایجاد میکند. در این میان کمبود میل جنسی در زنان متاهل، اختلالی شایع است که تاثیر جدی بر بهزیستی آنها دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجربه زیسته زنان متاهل مبتلا به اختلال کمبود میل جنسی در روابط دراز مدت، با در نظر گرفتن عوامل فرهنگی است.

روش: این پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. داده ها از طریق اجرای بیست مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و از طریق روش کلایزی تحلیل شد. شرکت کنندگان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. میانگین نمره مقیاس کامل شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI)6/22 و میانگین پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ-R) 11/107 بود. این مطالعه در سال 1399-1398 در کلینیک تخصصی جنسی رهیاب مشهد انجام گردید.

نتایج: چهار مقوله اصلی به دست آمده از داده های پژوهش حاضر عبارتند از: 1) روزمرگی پایان ناپذیر، 2) وضعیت جنسی زدایی شده 3) ردپای زخم های گذشته و 4) معرفی نابجای تعایم مذهبی

نتیجه گیری: تعارضات فردی در کنار به حاشیه رانده شدن اولویت عشق ورزی در زندگی زناشویی از عوامل مهم در کاهش میل جنسی زنان متاهل در روابط دراز مدت است. طراحی و اجرای کارگاه هایی برای زوجین به منظور ایجاد فضایی در جهت زنده نگه داشتن رابطه و توجه به درمان فردی زنان مبتلا، گام هایی مهم در جهت کاهش رنج این گروه از زنان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات