بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: برای رسیدن به سطح مطلوب سلامت روان در جامعه به داده‌ها و اطلاعات آماری مناسب از وضعیت موجود نیاز می‌باشد که این پژوهش نیز به همین منظور و با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات هیجانی-رفتاری در دانش‌آموزان دبستانی شهر مشهد انجام گردیده است.
 روش‌کار: در این پژوهش توصیفی-مقطعی 500 دانش‌آموز دختر و پسر از پایه‌های اول تا پنجم دبستان‌های دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 90-1389 به روش ترکیبی (طبقه‌ای-چندمرحله‌ای) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، سیاهه‌ی رفتاری کودک آخنباخ (فرم گزارش معلم) بوده است. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحلیل واریانس تک‌عاملی ANOVA استفاده شده است.
 یافته‌ها: به میزان15 درصد از کل دانش‌آموزان مقطع دبستان دچار مشکلات بالینی و 5 درصد در محدوده‌ی مرزی می باشند که بیشترین میزان شیوع مشکلات رفتاری مربوط به پایه‌ی پنجم وکمترین میزان شیوع مربوط به پایه‌ی سوم دبستان می‌باشد.
 نتیجه‌گیری: این یافته‌ها توجه بیشتر به فضای روانی مدارس و ایجاد محیطی سالم و ایمن را توسط اولیای مدرسه می‌طلبد و همچنین می‌تواند هشداری برای مسئولین آموزش و پرورش، معلمان و والدین باشد تا توجه بیشتری به وضعیت سلامت روان و رشد هیجانی و اجتماعی کودکان نمایند.

کلیدواژه‌ها