دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 190-268 
بررسی اثربخشی بازی درمانی تحولی مبتنی بر دلبستگی بر علایم اختلال آسیب دیدگی تحولی کودکان 3 تا 9 سال

صفحه 8-260

10.22038/jfmh.2012.943

امیر رضایی اردانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ سید مرتضی جعفرزاده فدکی؛ مرتضی مدرس غروی؛ نغمه مخبر