دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، مهر و آبان 1391، صفحه 190-268 
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک های مقابله ای زوجین متقاضی فرزند

صفحه 19-210

الهه ذوقی فیاض؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف؛ احمد علی پور؛ مهناز علی اکبری دهکردی


بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ی ارزیابی اعتیاد اینترنتی چن

صفحه 45-236

مریم صالحی؛ مژده رمضانی؛ نسیم نمیرانیان؛ مهتا صالحی


بررسی اثربخشی بازی درمانی تحولی مبتنی بر دلبستگی بر علایم اختلال آسیب دیدگی تحولی کودکان 3 تا 9 سال

صفحه 8-260

امیر رضایی اردانی؛ عاطفه سلطانی فر؛ سید مرتضی جعفرزاده فدکی؛ مرتضی مدرس غروی؛ نغمه مخبر