دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 243-360 

مقاله پژوهشی

1. رابطه ی بین سبک های مقابله ی اجتناب شناختی رفتاری و اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه

صفحه 85-287

سودابه بساک نژاد؛ فرزانه هومن؛ محمدعلی قاسمی نژاد