دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، آذر و دی 1391، صفحه 243-360