موضوعات = علوم شناختی
مقایسه پردازش‌های شناختی و تکانشگری در افراد دارای اضافه وزن و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22038/jfmh.2021.57041.2905

آزاده گیلانی پور؛ شیرین شجاعی فر؛ فاطمه علی دوستی؛ محسن نعمتی؛ مسعود مقدس زاده بزاز


مقایسه حافظه کاری دیداری و شنیداری افراد دارای لکنت با افراد بدون لکنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1401

10.22038/jfmh.2022.51309.2836

الهام حکیمی


تأثیر گروه‌درمانی تلفیقی طرح‌واره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت‌نفس جنسی و دل‌زدگی زناشویی زنان دیالیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22038/jfmh.2023.69735.3037

منیره پورفراهانی؛ حسین شاره؛ فاطمه حاجی اربابی