مقایسه حافظه کاری دیداری و شنیداری افراد دارای لکنت با افراد بدون لکنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: لکنت رشدی یک اختلال حرکتی گفتار بر پایه عصب شناختی است و احتمال تقایص طبانی و شناختی در افراد مبتلا به لکنت وجود دارد. در این مقاله یکی از ویژگی‌های شناختی(حافظه کاری) بین افراد دارای لکنت و افراد فاقد لکنت، با استفاده از نرم افزارهای شناختی مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

روش کار: پژوهش با استفاده از نرم افزارهای شناختی حافظه کاری دیداری و شنیداری را بین 60 فرد دارای لکنت و 60 فرد بدون لکنت که سابقه هیچگونه مشکلات تشنجی، روانپزشکی، عقب ماندگی ذهنی و اختلالات حسی – حرکتی نداشتند، در طیف سنی 17 تا 35 سال مورد بررسی مقایسه ای قرار داد. آزمودنی‌های دارای لکنت از مراجعان به کلینیک گفتاردرمانی بیمارستان ابن سینا با در‌نظرگرفتن شرایط آزمون انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تحلیل آماری قرار گرفت. در تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون یومن ویتنی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج حاکی از همبستگی آزمون n-back با خرده‌آزمون فراخنای ارقام است. در آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، تفاوت معناداری در ظرفیت حافظه کاری دیداری 2-back بین آزمودنی‌های دوگروه مشاهده شد و افراد مبتلا به لکنت حافظه کاری دیداری کمتری از افراد بدون لکنت داشتند، در حالی‌که بین افراد این دو گروه در حافظه کاری دیداری 1-back و حافظه کاری شنیداری تفاوت معناداری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از این است که افراد دارای لکنت به علت نقص در حافظه کاری واج‌شناختی، در تکالیف شناختی که با افزایش بار شناختی همراه است، قابلیت کمتری نسبت به افراد بدون لکنت نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات