کلیدواژه‌ها = اینترنت
بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی اینترنتی و درمان فعال سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری در بیماران وسواس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22038/jfmh.2022.58645.2930

آزاده مجردی؛ محمد یمینی؛ عبداله مفاخری