بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه ی اینترنتی و درمان فعال سازی رفتاری بر تفکر منفی تکراری در بیماران وسواس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، خراسان شمالی، ایران

2 واحد روانشناسی دانشگاه آزاد بجنورد

3 استادیار روان شناسی،گروه مشاوره و روانشناسی،دانشگاه پیام نور بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال وسواسی- جبری مطابق راهنمـای تشخیصـی و آماری اختلالهای روانی ویرایش پنجم به عنوان یـک طبقـه مجـزا محسوب می شود که با وسـواس هـای فکری یا عملی مکرر و شدید مشخص می شود

روش کار: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به وسواس بود که در سال 1399 به کلینیک های رواندرمانی مشهد مراجعه کرده بودند. از بین آنها 45 نفر انتخاب و در 3 گروه 15 نفری (2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل) به صورت تصادفی قرار گرفتند. آزمودنی ها به پرسشنامه های افکار منفی تکرار شونده مک اووی و همکاران(2010)وپرسشنامه وسواس مادسلی (1997) نظرپاسخ دادند. وگروه آزمایش اول تحت 8 جلسه درمان پذیرش و تعهد، به صورت اینترنتی(آنلاین) و گروه دوم آزمایش تحت 8 جلسه مداخله گروهی 90 دقیقه ای درمان فعال‌سازی رفتاری گروهی بر طبق راهنمای عملی گروهی فعالسازی رفتاری قرار گرفت و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد

یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین تفکر منفی در گروه اکت و فعالسازی رفتاری در پس آزمون به طور معنی داری کمتر از پیش آزمون است (05/0>p)، در مداخله اکت بین میانگین تفکر منفی در پس آزمون و پیگیری تفاوتی مشاهده نشد ولی در مداخله فعالسازی رفتاری میانگین تفکر منفی در مرحله پیگیری نسبت به پس آزمون افزایش معنی دار داشته است. (5%.P<)

بحث ونتیجه گیری: نتایج نشان داد هر دو درمان بر تفکر منفی تکراری در افراد وسواسی موثر هستند اما مداخله اکت به صورت اینترنتی به طور معنی داری موثرتر از درمان فعال سازی رفتاری بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات