کلیدواژه‌ها = همودیالیز
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، سلامت جسمانی و سلامت روانی بیماران همودیالیزی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 417-425

10.22038/jfmh.2016.7859

اکرم عازمی زینال؛ عذرا غفاری؛ افشان شرقی