بررسی ارتباط بین روش های مقابله ای و بهداشت روانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان شناسی،

چکیده

دیالیز به عنوان راه حلی در درمان بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه، فرآیندی استرس زا است و مشکلات روان شناختی و اجتماعی متعددی در پی دارد که این موضوع می تواند سلامت و بهداشت روانی افراد را دچار مشکل سازد به طوری که هر زمان افراد تحت تاثیر استرس قرار گیرند، استفاده از روش های مقابله ای لازم و ضروری می باشد. با توجه به شیوع بالای بیماری های روانی در جامعه، این مطالعه با هدف تعیین رابطه راهبردهای مقابله ای با بهداشت روانی بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع همبستگی بوده و بر روی 35 بیمار بستری در بیمارستان بوعلی شهر اردبیل در سال 85-1384 انجام شد. در این مطالعه برای ارزیابی وضعیت بهداشت روانی بیماران از پرسش نامه ی استاندارد سلامت عمومی( فرم 28 سئوالی) و برای روش های مقابله ای از پرسش نامه ی روش های مقابله ای فالکمن و لازاروس( 65 سئوالی) استفاده شده است و در تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج: یافته ها نشان داد که بین بهداشت روانی و روش های مقابله ای رویارویی(01/0=P ،12/0=r)، خویشتن داری(001/0=P ،16/0=r) و حمایت اجتماعی(001/0=P ،17/0=r)، مسئله گشایی(001/0=P ،24/0=r) و ارزیابی مجدد(001/0=P ،26/0=r) همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. هم چنین بین دوری گزینی(05/0=P ،9/0- =r) و گریز و اجتناب(001/0=P ،34/0- =r) همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. روش های مقابله ای دوری گزینی(000/0=P ،06/6- = t)، گریز و اجتناب(000/0=P، 53/7- =t) و ارزیابی مجدد(02/0=P ،11/3=t) می تواند بهداشت روانی را پیش بینی کند.
بحث: افرادی که دارای بهداشت روان مناسب باشند، بیشتر از روش های مقابله ای مسئله محور استفاده می کنند. بنابراین می توان برای تامین بهداشت روانی بیماران همودیالیزی روش های مقابله ای کارآمد را به صورت گروهی آموزش داد.

کلیدواژه‌ها