اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، سلامت جسمانی و سلامت روانی بیماران همودیالیزی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشیارگروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی ، سلامت جسمانی وسلامت روانی بیماران همودیالیزی بود.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش بالینی، تمام بیماران همودیالیزی هستند که در نیمه دوم سال 1394 به بخش دیالیز بیمارستان بوعلی شهر اردبیل مراجعه نموده‌اند. حجم نمونه 60 نفر بودکه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار داده شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های افسردگی بک و کیفیت زندگی استفاده شده است که قبل از مداخله توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گردید. گروه آزمون در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند و بیماران در گروه شاهد در 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای جهت کنترل اثر هاثورن و دارونما تحت آموزش‌های دیگری قرار گرفتند. روش آماری در تحلیل داده‌ها، تحلیل واریانس چندمتغیره بود.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشانگر تاثیر معنی‌دار درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در بیماران همودیالیزی می‌باشد و نیز اثربخشی درمان بر افزایش سلامت جسمانی و سلامت روانی در گروه آزمون معنی‌دار می‌باشد (05/0>P).
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج این مطالعه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و افزایش سلامت جسمانی و سلامت روانی در بیماران همودیالیزی تاثیر به‌سزایی دارد و در کاهش افسردگی، افزایش سلامت جسمانی و سلامت روانی بیماران، بهبودی قابل ملاحظه‌ای به وجود آمد.

کلیدواژه‌ها