دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، آذر و دی 1398 
1. نقش الگوهای تعاملی والدین در بروز اختلال وسواسی - جبری: مطالعه مروری در پیشینه

صفحه 5-20

احسان گلی؛ محمد سعید عبد خدایی؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی