مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب و افسردگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان کاهش اضطراب و افسردگی در مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی تهران انجام شد.
روش کار: این کارآزمایی بر روی مراجعه کنندگان با تشخیص افسردگی و اضطراب توسط کمیسیون  روان پزشکی  انجام شد که در سال 1394 در کلینیک های روان شناسی تهران پذیرفته شده بودند.  تعداد 60 نفر با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمون و یک گروه شاهد ) تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های افسردگی واضطراب بک بود. یک گروه تحت درمان شناختی-رفتاری به مدت 12 جلسه وگروه دیگر تحت درمان تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال به مدت  20 جلسه قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته ها: تفاوت معناداری بین درمانهای تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی در مراجعه کنندگان وجود داشت (01/0P<)
نتیجه­گیری: به نظر می رسد تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری برکاهش اضطراب و افسردگی موثر هستند اما تاثیر درمان شناختی رفتاری، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها