اثربخشی درمان تلفیقی ماتریکس بر خودکنترلی و تنظیم هیجانی افراد با سوءمصرف شیشه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، ایران

2 دکترای تخصصی روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، واحد نیشابور، ایران

3 دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به این که ابتلا به اختلال سوءمصرف مواد و به موازات آن نیز، خشونت و پرخاشگری در سال‌های اخیر در میان نوجوانان و جوانان به طور وسیع و چشمگیری رشد داشته است، پرداختن به مسائلی همچون خودکنترلی و تنظیم هیجانی در افراد مبتلا به سوءمصرف مواد، ضرورت می یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان تلفیقی ماتریکس برخودکنترلی و تنظیم هیجانی افراد مبتلا به سوءمصرف شیشه انجام شد.
روش کار: جامعه آماری این پژوهش بالینی شامل کلیه مبتلایان به اختلال سوءمصرف شیشه بود که در زمستان سال 1396 به کلینیکهای ترک اعتیاد سطح شهر مشهد مراجعه کرده بودند. تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی (2001) و پرسشنامه خودکنترلی تانجی (2004) می باشند. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمون، مداخله درمانی تلفیق ماتریکس طی 24 جلسه 45 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) را دریافت نمود. تحلیل داده ها با کمک آمار توصیفی، تحلیل کواریانس چند متغیره، تحلیل کواریانس تک متغیری آنکووا و نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها: درمان تلفیق ماتریکس باعث افزایش خودکنترلی و تنظیم هیجانی گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0 > p). همچنین میزان اثر درمان تلفیق ماتریکس بر تنظیم هیجانی افراد مبتلا به سوءمصرف شیشه در حدود 36 درصد است.
نتیجه گیری: به نظر می رسد درمان تلفیق ماتریکس بر خودکنترلی و تنظیم هیجان افراد مبتلا به سوءمصرف شیشه تاثیر مثبتی داشته است.  

کلیدواژه‌ها