نقش میانجیگرانه ی سرسختی روانشناختی در رابطه بین بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی با احساس سرزندگی در افراد مبتلا به اختلال سوءمصرف مواد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سرسختی روانشناختی نقش قابل ملاحظه ای در مواجهه با مشکلات و مصائب دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسینقش میانجیگرانه سرسختی روانشناختی در رابطه بین بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی با احساس سرزندگی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد انجام شد. 
روش کار: روش این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد که به کلینیک های ترک اعتیاد شهر مشهد در فاصله زمانی اردیبهشت تا تیرماه سال 1396 مراجمه کردند، تشکیل دادند که مطابق با جدول مورگان 225 از افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های سرزندگی دسی و رایان، پایبندی مذهبی جان بزرگی، بهزیستی معنوی پالوتزیان و الیسون و سرسختی روانشناختی کوباسا پاسخ دادند. داده‌های پژوهش با استفاده ازروش های همبستگی و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آموس و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته­ها نشان داد سرسختی روانشناختی در رابطه بین بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی با احساس سرزندگی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد نقش میانجیگرانه معنی­داری ایفا می نماید و بین بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی با احساس سرزندگی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر می رسد سرسختی روانشناختی در رابطه بین بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی با احساس سرزندگی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد نقش میانجی گرانه دارد.

کلیدواژه‌ها