مجله اصول بهداشت روانی (JFMH) - فرایند پذیرش مقالات