اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشگاه آراد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

10.22038/jfmh.2019.16086

چکیده

مقدمه: سرطان پستان یک بیماری مزمن و ناتوان کننده بوده که تشخیص و درمان آن با مشکلات روانشناختی زیادی همراه است و باعث کاهش تبعیت از درمان می‌شود. مدلهای مداخله‌ای مختلفی جهت افزایش تبعیت از درمان مورد بررسی قرارگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد. 
روش‌ کار: در این کارآزمایی بالینی 44 بیمار مبتلا به سرطان پستان به روش در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه (15 نفر در مداخله گروهی، 14 نفر در گروه مداخله فردی و 15 نفر در گروه شاهد) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، پرسشنامه تبعیت از درمان8 آیتمی موریسکی (موریسکی، 2008) بود. پس از اعمال پیش‌آزمون، درمان فردی و گروهی مصاحبه انگیزشی (به صورت 5 جلسه 45 دقیقه ای) اجرا شد و پس از آن پس‌آزمون انجام شد. داده‌ها با تحلیل کوواریانس و در نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند. 
یافته‌ها: معیار تبعیت از درمان در مدخله گروهی، از 93/7 به 06/9 و در گروه مداخله فردی از 14/5 به 8 افزایش داشته است. درحالی که در گروه گواه این تغییر از 26/5 به 20/4 بود. بنابراین، مصاحبه انگیزشی باعث افزایش تبعیت از درمان در گروه آزمایش گروهی و فردی می‌شود( 002/0=P). 
نتیجه‌گیری: به طور کلی، مصاحبه انگیزشی بر افزایش سطح تبعیت از درمان موثر است و با توجه به عدم تفاوت معنادار بین شیوه مداخله فردی و گروهی، مداخله گروهی به دلیل مقرون به صرفه بودن پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها