بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • اباذری، کبری [1] دکترای روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه فرهنگیان
 • ابراهیمی، امرا... [1] روان شناس بالینی
 • ابراهیمی، امرالله [1] دانشیار، مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ابراهیمی، سمیه [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران
 • ابراهیم زاده، سعید [1] کارشناسی ارشد آمار زیستی، مربی و عضو ‏هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابراهیم زاده، سعید [1] کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • ابراهیمی مقدم، ندا [1] دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • ابهرزنجانی، فرناز [1] دکترای تخصصی روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، ایران
 • ابهرزنجانی، فرناز [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، واحد نیشابور، ایران
 • ابهر زنجانی، فرناز [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، علوم تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • ابهر زنجانی، فرناز [1] دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد نیشابور
 • ابوالحسنی، فرید [1] متخصص داخلی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسسه تحقیقات ملی سلامت، تهران، ایران
 • ابوالقاسمی، عباس [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • ابوالقاسمی، عباس [1] استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • ابوالقاسمی، عباس [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • ابوالقاسمی، عباس [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • ابوفاضلی، منصوره [1] پزشک، مسئول مرکز ازدواج گل یاس اصفهان، اصفهان، ایران
 • احتشام زاده، پروین [1] استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان، ایران
 • احدی، بتول [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • احدی، حسن [1] گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • احمدی، احمد [1] کارشناس ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران
 • احمدی، خدابخش [1] مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران
 • احمدی، سید مجتبی [1] دانشجوی دکترای گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • احمدی، عباس [1] دانشجوی پزشکی
 • احمدی، علیرضا [1] رزیدنت بیهوشی بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • احمدی، علیرضا [1] معاونت آموزشی پژوهشی- مدیریت امور پژوهش
 • احمدیان، الهام [1] کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، گروه آموزشی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران
 • احمدیان، حمزه [1] استادیار رتبه 10 دانشگاه ازاد سنندج
 • احمدیان، حمزه [1] استاد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • احمدیان، نوشین [1] گروه مشاوره، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • احمدپور، اعظم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران
 • احمدپور، اعظم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات، واحد اهواز، ایران
 • احمدی‌زاده، محمدجواد [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
 • احمدی طهور، محسن [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • احمدنژاد، الهام [1] دانشجوی MPH دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
 • احمدوند، افشین [1] دانشیار گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بیمارستان روان‌پزشکی کارگر نژاد، کاشان، ایران
 • احمری، مهسا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • احمری، مهسا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اخباراتی، فرزانه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران (فارس)، ایران
 • اخلاقی، فریده [1] دانشیار گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اخوی، زهرا [1] گروه مشاوره، دانشکده ی روان شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ایرانیان پهرآباد، سمانه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ارجمندی، شهره [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، ایلام، ایران آموزش و پرورش استان ایلام، ایلام، ایران
 • ارشدی، نسرین [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • اروندیان، کیوان [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش، ایران
 • ازغندی، مهری [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • استادی، نقی [2] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام
 • استادزاده، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران
 • اسدی، جوانشیر [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران
 • اسدی، جوانشیر [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی عمومی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران
 • اسدی نیازی، شادی [1] کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران
 • اسعدی، سیده نگار [1] استادیار گروه طب کار، دانشگاه علوم پزشکی
 • اسلامی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] استادیار آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، علی [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • اسودی، مریم [1] کارشناسی ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 • اصغری، آرزو [1] استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران
 • اصغری، پروانه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد [1] استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • اصغری پور، نگار [1] استادیار روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اصغری پور، نگار [1] استادیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اصغری پور، نگار [1] استادیار گروه روان شناسی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اصغری پور، نگار [1] استادیار روان‏شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اصغری پور، نگار [1] استادیار روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اصغری پور، نگار [1] استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اصغری پور، نگار [1] استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اصغری‌پور، نگار [1] استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اصغرخاه، الهه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران
 • اصغری مقدم، محمدعلی [1] دکترای روان‌شناسی بالینی، استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد
 • اصغرنژاد فرید، علی اصغر [1] دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • اصغرنژاد فرید، علی‌اصغر [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • اصغری نکاح، سیدمحسن [1] استادیار روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اصلانی، اکرم [1] گروه مامائی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • اصلانی، خالد [1] استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • اصلانی، طاهره [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده-ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • اصلی پور، عادله [1] کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه گیلان
 • اعتمادی، عذرا [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 • اعتمادی، عذرا [1] دانشیار گروه مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • اعراب شیبانی، خدیجه [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • اعظمی، ادریس [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • افرا، زهرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • افرا، زهرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، گرایش روان-شناسی بالینی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • افرادی، مهرآسا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران
 • افروز، آزاده [1] دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • افروز، غلامعلی [1] استاد دانشگاه تهران
 • افسرکازرونی، دکتر پروین [1] متخصص پزشکی اجتماعی، عضو مرکز تحقیقات ایدز شیراز
 • افشار، حمید [1] دانشیار گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران
 • افشاری، امیرحسین [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • افشاری، علی [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • افشین، سید علی [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس،‌ بوشهر، ایران
 • افکاری شهرستانی، زهرا [1] دانشگاه آزاداسلامی، واحداسلامشهر، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، اسلامشهر، ایران
 • افلاک سیر، عبدالعزیز [1] عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • اکبری، ابراهیم [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اکبری، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز
 • اکبری، بهمن [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • اکبری، جواد [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
 • اکبری، عباس [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • اکبری، محمد [1] کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان35156، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند،
 • اکبری بلوطبنگان، افضل [1] دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • اکبری بلوط بنگان، افضل [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • اکبرزاده، فرزاد [1] استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اکبرزاده، مرضیه [1] کارشناسی ارشد مامایی، مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • اله جگردی، منصوره [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود
 • امامی ریزی، کبری [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، خوزستان، ایران
 • امانی، پریسا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، بیرجند، ایران
 • امانی، ملاحت [1] عضو هیئت علمی گروه مشاوره، دانشگاه بجنورد
 • ایمانی، سعید [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، استادیار دپارتمان روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان-شناسی و علوم تربیتی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • امان الهی فر، عباس [1] استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ایمانیان، مسعود [1] گروه آموزشی علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • امیدیان، مرتضی [1] دانشیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
 • امیدوار، آسیه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران
 • امیری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی روان-شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • امیری، فاطمه [1] کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری، مهدی [3] استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری، مهدی [2] استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری، مهدی [1] استادیار روان‌شناسی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری، مهدی [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری، مهدی [1] استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری، مهدی [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری، مهدی [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری، مهدی [2] استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • امیری پیچاکلایی، احمد [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • امیرپور، لیلا [1] دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
 • امیرپور، مهناز [1] دکترای جامعه‌شناسی، استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران
 • املاکیان، پروانه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • امینی، زینب [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران
 • امینی، کورش [1] استادیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • امینی، مریم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • امینی، مریم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان-شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • امینایی، محمد [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امینایی، محمد [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران
 • امین یزدی، سیدامیر [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • امین یزدی، سیدامیر [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امین یزدی، سید امیر [2] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • امین یزدی، سید امیر [1] دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امین یزدی، سید امیر [2] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • انباری میبدی، نگین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان
 • انصاری، حسین [1] عضو هیئت علمی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • ایوبیان، بارزان [1] پزشک مرکز بهداشت شهرستان ارومیه
 • اویسی، عباسعلی [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، معاونت امور پیشگیری، سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان

ب

 • بابایی، علی [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بابایی، علی [1] رئیس سازمان آموزش منطقه ی شش زندان ‏های کشور
 • بابایی حیدرآبادی، اکبر [1] استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • باباخانی، نرگس [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
 • باباخانی، نرگس [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران
 • بابلی، زینب [1] مربی گروه بهداشت محیط، دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • بادامی، رخساره [1] استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • بادامیان، رقیه [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران
 • بادله، محمد تقی [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی و کارشناسی ارشد بی هوشی، کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 • بادله، مرتضی [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام
 • بادله، مرتضی [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بادله، مرتضی [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام
 • بازرگان، مینا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور، نیشابور، ایران
 • بیاضی، محمدحسین [1] دکترای روان شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • بیاضی، محمد حسین [1] دکترای روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • باقری، حسین [1] دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • باقریان‌فر، مصطفی [1] دانشجوی دکترای آموزش عالی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • باقرزاده گلمکانی، زهرا [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، واحد نیشابور، ایران
 • باقری نیا، حسن [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • بیانی، علی اصغر [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
 • بیانی، علی اصغر بیانی [1] استادیار علوم تربیتی
 • بیجاری، منیبا [1] دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بحرینیان، سید عبدالمجید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بحرینیان، عبدالمجید [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • بحرینیان، عبدالمجید [1] گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • بختی، مجتبی [1] کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بختیاری ارکسی، حمید [1] کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران
 • بختیاری پور، سعید [1] استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان، ایران
 • بخشایش، علیرضا [1] دانشیار دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • بخشایش، علیرضا [1] دانشیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
 • بخشی پور رودسری، عباس [1] عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • بداقی، الهه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بدیعی اول، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • بدیعی‌اول، شاپور [1] دانشیار گروه طب چینی و مکمل، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بدیعی‌اول، مژگان [1] دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت‌جام، تربت‌جام، ایران
 • بیدکی، رضا [1] دانشیار، گروه روانکاوی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • بدیهی زراعتی، فرنوش [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران
 • براتی، مجید [1] کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • برادران رضایی، مهین [1] کارشناسی ارشد آموزش پرستاری با گرایش روانی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
 • برادران‌زاد، نجمه [1] دانشگاه فرهنگیان ایران، ایران
 • بیرامی، منصور [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
 • بیرامی، منصور [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه تبریز
 • بیرامی، منصور [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز
 • بیرانوند، افسانه [1] دکترای علوم اعصاب ، گروه پرستاری ، دانشکده پرستاری و مامائی ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد، ایران
 • بیرانوند، افسانه [1] دکترای علوم اعصاب، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامائی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • برزگر بفرویی، کاظم [1] ‌استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی روان-شناسی و علوم تربیتی، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • بیرشک، بهروز [1] استاد گروه روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان-پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • برغمدی، مرضیه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران
 • بریمانی، پژمان [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
 • برند، محبوبه [1] گروه آموزشی علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • برنده، نسیم [1] دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • برهانی، مهدیه [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم ‏رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران
 • برهانی، مهدیه [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • برهانی مغانی، مهدیه [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برهانی مغانی، مهدیه [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • برهانی مغانی، مهدیه [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • برومند، اکرم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران
 • برومند رضازاده، بهناز [1] پزشک عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • برون، لیلا [1] عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، خوزستان، ایران
 • بساک نژاد، سودابه [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی ، دانشگاه شهید چمران
 • بساک نژاد، سودابه [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بستان، نبی [1] استادیار گروه روان شناسی و مشاوره،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • بشارت، محمدعلی [1] استاد گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بشارت، محمدعلی [1] استاد روان شناسی بالینی- دانشگاه تهران
 • بشارت، محمدعلی [1] استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران
 • بشارت، محمدعلی [1] استاد گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بشارت، محمدعلی [1] گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • بشرپور، سجاد [1] دکتری روان‌شناسی، دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • بشردوست، سیمین [1] دکترای روان‌شناسی عمومی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران
 • بش‌کار، نگیسا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی مواد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • بشلیده، کیومرث [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بشلیده، کیومرث [1] دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بگیان کوله مرز، محمدجواد [1] دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • بیگدلی، ایمان الله [1] استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بیگدلی، ایمان الله [1] استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • بیگدلی، ایمان الله [1] استاد گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بنی جمالی، شکوه السادات [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران
 • بهبودی، معصومه [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
 • بهدانی، فاطمه [1] دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بهدانی، فاطمه [1] استادیارگروه روان پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بهدانی، فاطمه [1] دانشیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • بهدانی، فاطمه [1] دانشیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • بهرامی، فاطمه [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 • بهرامی، هادی [1] دکترای روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • بهرامی احسان، هادی [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بهرامخانی، محمود [1] کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه قزوین
 • بهرنگ، خسرو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاداسلامی، واحداهواز، اهواز، ایران
 • بهرنگ، خسرو [1] کارشناس ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه فرهنگیان، ایران
 • بهروزی، ناصر [1] دانشیار دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • بهفر، زهرا [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران
 • بهنام، بهناز [1] استادیار روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • بهنام وشانی، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، مربی و عضو هیئت علمی گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

پ

 • پیامی، پریا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پیرخائفی، علیرضا [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
 • پیردهقان، آذر [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • پیرمرادی، فرزانه [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • پیر مرادی، فرزانه [1] دانشگاه آزاد سنندج
 • پرموز، مهناز [1] دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • پرندین، شیما [1] استادیارگروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • پیروی، حمید [1] قائم مقام مرکز مشاوره دانشگاه تهران،3کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • پرویز، کورش [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پروین، سمیه [1] دانشگاه علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • پسندیده، عباس [1] دکترای معارف اسلامی، استادیار دانشکده‌ی علوم حدیث، تهران، ایران
 • پسندیده، محمدمهدی [1] استادیار روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • پیمان، نوشین [1] دانشیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پیمان، نوشین [1] دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پیمان، نوشین [2] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیمان نیا، بهرام [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • پناغی، لیلی [1] دانشیار پزشکی اجتماعی، پژوهشکده ی خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • پهلوان‌زاده، سعید [1] عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • پوراسمعلی، اصغر [1] دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • پوراسمعلی، اصغر [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • پورآقا رودبرده، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه گیلان
 • پوراکبران، الهه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • پوراکبران، الهه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، ایران
 • پوراکبران، الهه [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، تربت حیدریه، ایران
 • پوراکبران، الهه [2] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران
 • پوراکبران، الهه [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران
 • پوراکبران، الهه [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران
 • پوراکبران، الهه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران
 • پوراکبران، الهه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران
 • پورحیدری، سپیده [1] گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • پورحیدری، محبوبه [1] عضو هیات علمی، گروه مامائی، دانشکده‌ی پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • پورحسین، رضا [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • پورسید، سید رضا [1] کارشناسی ارشد روان-شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان
 • پورشریفی، حمید [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز
 • پورشریفی، حمید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پور شهریاری، مه سیما [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • پورغلامی، میثم [1] مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پور کیانی، مسعود [1] گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • پورمحمد، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ت

 • تابناک، فاطمه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس،‌ بوشهر، ایران
 • تاجیک زاده، فخری [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ترخان، مرتضی [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ترخان، مرتضی [1] دانشیارگروه روان‌شناسی، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • تیره، حسین [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • تقی پور، علی [1] گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • تقی پور، علی [1] دانشیار اپیدمیولوژی ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • تقدیسی حیدریان، سیده منا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، واحد نیشابور، ایران
 • تقی‌لو، صادق [1] استادیار گروه روان‌شناسی عمومی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
 • تقی‌لو، صادق [1] استادیار گروه روان‌شناسی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
 • تقوی، سید محمدرضا [1] دانشیار بخش روان شناسی بالینی
 • تقوی مقدم، علی [1] گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • تمنائی فر، محمدرضا [1] دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان
 • تمنائی‌فر، محمدرضا [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • تیموری، سعید [1] ایران
 • تیموری، سعید [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • تنهای رشوانلو، فرهاد [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • توزنده جانی، حسن [1] استادیار روان‌شناسی، گروه علوم روان-شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • توزنده جانی، حسن [1] دانشیار روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، واحد نیشابور، ایران
 • توزنده جانی، حسن [1] دانشیار روان‌شناسی، علوم تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • توزنده جانی، حسن [1] دانشیار روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، واحد نیشابور، ایران
 • توزنده جانی، حسن [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • توزنده جانی، حسن [2] دکترای تخصصی روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، واحد نیشابور، ایران
 • توفانی زاده، خلیل [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • توکلی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • توکلی زاده، جهانشیر [1] استادیار روان شناسی، مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ث

 • ثاقبی، سید علی [1] استادیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ثاقب جو، مرضیه [1] دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ثقفی، مهدی [1] عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
 • ثقه الاسلامی، علی [1] استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ثمری، علی اکبر [1] دانشجوی دکترای روان شناسی سلامت، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
 • ثمری، علی اکبر [1] کارشناس ارشد روان شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • ثمری، علی‌اکبر [1] استادیار روان‌شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر، کاشمر، ایران
 • ثمری، علی‌اکبر [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، کاشمر، ایران
 • ثمری، علی‌اکبر [1] گروه روان‌شناسی بالینی، واحد کاشمر، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشمر، ایران

ج

چ

ح

 • حاتمی، حمیدرضا [1] دانشیار گروه روان‌شناسی نظامی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 • حاتمی، ساناز [1] دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • حاجبی، احمد [1] دانشیار روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روان پزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
 • حاجبی، احمد [1] دانشیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات سلامت روان، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حاجی یخچالی، علیرضا [1] استادیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
 • حاجلو، نادر [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حاجی‌محمدی، علی [1] دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • حاصلی مفرد، نوش‌آفرین [1] عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، هندیجان، خوزستان، ایران
 • حبیبی، مجتبی [1] استادیار، دکترای تخصصی روان‌شناسی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حبیبی، مجتبی [1] دکترای تخصصی روان شناسی سلامت، ‏استادیار پژوهشکده ی خانواده، دانشگاه ‏شهید بهشتی، تهران ‏
 • حبیبی، مجتبی [1] استادیار گروه روان شناسی سلامت، پژوهشکده ی خانواده ی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • حبیبی، مجتبی [1] استادیار پژوهشکده‌ی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حبیبی، مجتبی [1] پژوهشکده‌ی خانواده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حبیبی، مجتبی [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی سلامت، استادیار دپارتمان روان‌شناسی، دانشکده‌ی خانواده شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حبیبی، مجتبی [1] ‌دکترای روان‌شناسی سلامت، استادیار پژوهشکده‌ی خانواده‌ی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حبرانی، پریا [1] دانشیار روانپزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حبرانی، پریا [1] دانشیار روان پزشکی
 • حبرانی، پریا [1] دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حجازی، آریا [1] استادیار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران
 • حجت، سیدکاوه [1] روانپزشک - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حجتی، حمید [1] باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
 • حدادی بهرام، آزیتا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
 • حیدری، حسن [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خمین
 • حیدری، حسن [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خمین
 • حیدری، حسن [1] استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین
 • حیدری، سمیه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • حیدری، علیرضا [1] استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان، ایران
 • حیدری، محمد باقر [1] رزیدنت جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • حیدری، محمود [1] استادیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • حیدریان، اندیشه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • حیدری یزدی، اعظم السادات [1] دانشجوی فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حیدری یزدی، اعظم‌سادات [1] استادیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حیدری سورشجانی، سعید [1] معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • حیدری عبدی، احمد [1] عضو هیات علمی مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه-ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
 • حیدری کلده، سعید [1] کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران
 • حیدرنیا، احمد [1] استادیار گروه علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • حسنی، جعفر [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • حسنی، جعفر [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حسینی، سید محمد داود [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه شیراز
 • حسینی، عطیه‌السادات [1] کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حسن‌آبادی، حمیدرضا [1] دکتری روان‌شناسی تربیتی، استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حسین ثابت، فریده [1] دانشگاه علامه طباطبایی
 • حسندخت، طلوع [1] استادیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • حسینی دشتی، شیوا [1] کارشناسی ‌ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران
 • حسین‌زاده، امیدعلی [1] گروه علوم تربیتی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
 • حسین زاده ملکی، زهرا [1] گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حسین‌زاده ملکی، زهرا [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، گروه روان-شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حسین‌نیا، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
 • حشمت، قاسم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، ایران
 • حقایق، سید عباس [1] گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • حق‌پرست لاتی، طیبه [1] دانشجوی دکترای تخصصی رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حق شناس، حسن [1] دانشیار، روان شناس بالینی
 • حلم‌زاده، مهدی [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • حمید، نجمه [1]
 • حمید، نجمه [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • حمیدی، رویا [1] کارشناس ارشد مشاوره
 • حمیدی، رویا [1] کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین، خمین، ایران
 • حمیدی پور، رحیم [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • حمیدی پور، رحیم [1] استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • حمزه ای، علیرضا [1] روان‌پزشک، طبس، ایران

خ

 • خادم، نیره [1] دانشیار گروه زنان
 • خادمی، مژگان [1] استادیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • خادم رضاییان، مجید [1] متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • خاقانی زاده، مرتضی [1] مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)
 • خاکی، سعیده [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • خالدی، تهمینه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران
 • خالدی، تهمینه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات، واحد اهواز، ایران
 • خالقی، نسرین [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • خانی، حسن [1] کارشناس پژوهشی، موسسه جوانان تالاسمی و پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
 • خانبابایی، مینا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، قزوین، ایران
 • خانجانی، سلیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • خجسته مهر، رضا [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خدایاری فرد، محمد [1] استاد گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خدابخش، محمد رضا [1] دکترای روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • خدابخشی کولایی، آناهیتا [1] گروه روان شناسی مشاوره، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم، تهران، ایران
 • خیّر، زهرا [1] دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی عمومی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • خیرخواه، جلال [1] دانشیار گروه آموزشی قلب و عروق، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • خرم دل، کاظم [1] کارشناس ارشد روان شناسی
 • خزایی، کامیان [1] دکترای علوم تربیتی، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • خزائی، محمود [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • خسروی، احمد [1] استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • خسروجاوید، مهناز [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان، ‏رشت
 • خشوعی، مهدیه‌سادات [1] پژوهشگر فوق‌ دکترای روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • خطیبی مقدم، هدی [1] دستیار تخصصی روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • خمامی، ساناز [1] کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه تهران
 • خندقی، مقصود امین [1] عضو هیئت علمی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خواجه دلویی، محمد [1] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه ‏علوم پزشکی مشهد
 • خواجه میرزا، وحیده [1] دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد نیشابور
 • خواجوند خوشلی، افسانه [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران
 • خوانساری، محمدرضا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، بنیاد بیماری‌های خاص، مرکز پزشکی خاص شرق، تهران
 • خوی نژاد، غلامرضا [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

د

 • دادگر مقدم، ملیحه [1] متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم ‏پزشکی مشهد
 • دانش، عصمت [1] استاد گروه روان‌شناسی بالینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • داودی، زهرا [1] کارشناس ارشد مشاوره ی خانواده، دانشگاه اصفهان
 • داورنیا، اعظم [1] کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • داوری نژاد، عمران [1] دستیار روان پزشکی دانشگاه ایران
 • داوودی، محمدرضا [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • درخشانپور، فیروزه [1] استادیار روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان ، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • درخشانپور، فیروزه [1] استادیار روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان
 • درخشانپور، فیروزه [1] روان‌پزشک کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • درخشان شهرآباد، حسن [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دریکوندی، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • درویشی، ابوالفضل [1] کارشناسی روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام نور بهارستان، ایران
 • دستجردی، رضا [1] دکترای روان شناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی واحد بیرجند
 • دشتی‌نژاد، سیدبهمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • دلفان بیرانوند، آرزو [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • دلگرم، ماریا [1] کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،تهران، ایران
 • دلوندی، بهناز [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • دهستانی، مهدی [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
 • دهقان، فاطمه [1] دانشجوی دکترای روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • دهقانی، فرحناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • دهقانی، محمود [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران
 • دهقانی، یوسف [1] استادیار روان شناسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • دهقانی، یوسف [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس،‌ بوشهر، ایران
 • دهقانی زاده، جلال [1] گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت، تفت، ایران
 • دوستکام، محسن [1] عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • دوست محمد، سمانه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی‌، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران
 • دوکانه‌ای فرد، فریده [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
 • دولتشاهی، بهروز [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

ذ

ر

 • ریاحی، یاسمن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی خانواده‌درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • راستگو، فاطمه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
 • رامشینی، مجید [1] کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، قوچان، ایران
 • رامک، ناهید [1] کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، واحد بندرگز، بندر گز، ایران
 • رباطی، زهرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز مشاوره تخصصی رهیاب، مشهد، ایران
 • ربانی‌پور، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ربیعی، کتایون [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رجایی، علی [1] کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
 • رجایی، علیرضا [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • رجایی، علیرضا [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • رجبی، غلامرضا [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رجبی، غلامرضا [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رجبی، غلامرضا [1] دکتری تخصصی روانشناسی و استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رجب دیزاوندی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری،‎ ‎دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رجب‌زاده، زینب [1] کارشناس مشاوره دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • رجب‌زاده، زینب [1] کارشناس مشاوره، دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • رجب‌زاده، زینب [1] دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • رجب‌زاده، زینب [1] کارشناس مشاوره و راهنمایی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • رجب‌زاده، فرزانه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رحیمی، چنگیز [1] استاد گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رحیمی، مهدی [1] استادیار روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • رحیمی، مهدی [1] هیأت علمی دانشگاه یزد
 • رحیمی، ناهید [1] کارشناسی ارشد روان‌پرستاری، ایران
 • رحیمی احمدآبادی، سمیه [1] دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشــکده علــوم تربیتــی و روان‌شناســی دانشــگاه اصــفهان، اصفهان، ایران
 • رحیمی احمدابادی، سمیه [1] روانشناس/سازمان پزشکی قانونی
 • رحمانی، شرمین [1] دانشجوی ارشد آمار زیستی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • رحمانی، فرناز [1] کارشناسی ارشد آموزش پرستاری با گرایش روانی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
 • رحیمیان بوگر، اسحاق [1] استادیار روان شناسی بالینی، دکترای تخصصی روان شناسی سلامت، دانشگاه سمنان
 • رحیمیان بوگر، اسحاق [1] دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رحیمیان بوگر، اسحق [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان
 • رحیمیان بوگر، اسحق [1] روان شناس سلامت، استادیار دانشگاه سمنان
 • رحمانی شمس، حسن [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، سازمان بهزیستی، شهرستان ری، تهران، ایران
 • رحمانی فرد، علی [1] دانشجوی دکترای حرفه‌ای پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رحمتی، عباس [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • رحیم خانلی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی،دانشگاه خوارزمی، تهران
 • رحیم زادگان، زهرا [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • رحیمی مقدم، سمیه [1] کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
 • رحیمی نژاد، عباس [1] گروه روان شناسی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • رحیمی نژاد، عباس [1] دکترای روان‌شناسی، دانشیار گروه روان-شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رستمی، رضا [1] گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • رستمی، فضه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، قوچان، ایران
 • رستمی، مریم [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رستمی، مهدی [2] دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • رستمی، مهدی [1] کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خمین
 • رستمی، مهدی [1] کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خمین
 • رستم‌زاده، محمود [1] مدرس روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، میانه، ایران
 • رسولی آزاد، مراد [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی
 • رسولی آزاد، مراد [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • رسول زاده طباطبایی، کاظم [1] گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رسول‌زاده طباطبایی، کاظم [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • رشیدی نژاد، حدیث [1] کارشناس ارشد مشاوره، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • رضایی، علی‌محمد [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان-شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • رضایی، فریده [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • رضایی، محسن [1] کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • رضایی، منصور [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • رضایی اردانی، امیر [1] استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضایی اردانی، امیر [1] استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضایی دهشیبی، زینب [1] کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • رضازاده، مجید [1] کمیته ی پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی، تهران، ایران
 • رضایی طلب، فریبا [1] دانشیار بیماری های ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضائی، اکبر [1] دانشیار گروه روان-شناسی، دانشگاه پیام نور
 • رضائی، سجاد [1] دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه ‏اصفهان
 • رضائی، سجاد [1] دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان و پژوهشگر مرکز تحقیقات ترومای گیلان
 • رضائی، سجاد [1] کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه گیلان
 • رضائی، سمیه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، تهران، ایران
 • رضائی اردانی، امیر [1] استادیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضائی اردانی، امیر [1] دانشیار روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضائیان، اکرم [1] کارشناس ارشد پرستاری کودکان، عضو هیئت علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • رضوی، سید حسین [1] دکتری مشاوره خانواده ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رفیعی شفیق، میترا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • رمضانی، خسرو [1] گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ، یاسوج، ایران
 • رمضانی، طاهره [1] کارشناسی ارشد روان پرستاری، مربی دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • رمضانی، مژده [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رمضان ساعتچی، لیلی [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رهبر، طیبه [1] دکترای بهداشت محیط، استادیار گروه مامایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • روح‌افزا، حمیدرضا [1] دانشیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات بازتوانی قلبی، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • روستایی، مرتضی [1] مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • روشن، رسول [1] دکترای روان‌شناسی، دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • روشن چسلی، رسول [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران
 • رئیس السادات، محمدعلی [1] استادیار جراحی اطفال، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده ی پزشکی
 • رئیس‌زاده بجستانی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

ز

 • زاده محمدی، علی [1] دانشیار گروه روان شناسی بالینی، پژوهشکده ی خانواده ی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • زارع، محمدقاسم [1] استادیارگروه روان‌شناسی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • زارع، نجف [1] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • زارعی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی کودکان اسثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران، سبزوار ، ایران
 • زارعی، حسن [1] هیأت علمی دانشگاه یزد
 • زارع برگ آبادی، معصومه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • زارع زاده خیبری، شیوا [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • زارع مبینی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابک
 • زارعی محمودآبادی، حسن [1] استادیار مشاوره خانواده، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • زائـری، میثم [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه مدیریت صنعتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • زجاجی، رامین [1] دانشیار گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 • زراعتی، حجت [1] دکترای آمار حیاتی، عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زردشتیان مقدم، وجیهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • زرگر، یدالله [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • زرگر، فاطمه [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • زغیبی‌زاده، اعظم [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران
 • زغیبی قناد، سیمین [1] دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • زکیی، علی [1] مرکز تحقیقات پیشگیری از سوءمصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران|مرکز تحقیقات ارتقای بهداشت و توسعه‌ی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • زمانی، آذر [1] دستیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • زمانی، مریم [1] گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • زنجانی، زهرا [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
 • زنجانی، زهرا [1] گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • زنگانه، محمدعلی [1] کمیته ی پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی، تهران، ایران
 • زینلیان، پگاه [1] دستیار روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید
 • زهراکار، کیانوش [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، البرز،کرج، ایران

س

 • ساعی، رضوان [1] کارشناس روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بیمارستان روان‌پزشکی کارگر نژاد، کاشان، ایران
 • ساعد، امید [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده-ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران
 • سالاری، ارسلان [1] استادیار گروه قلب، دانشگاه علوم پزشکی ‏گیلان، رشت
 • سالاری، ارسلان [1] دانشیار گروه آموزشی قلب و عروق، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • سالاری، پروین [1] عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سالاری، پروین [1] مدرس گروه مامایی دانشکده ی پرستاری و مامایی مشهد
 • سالاری، عاطفه [1] مدرس دانشگاه فرهنگیان، کارشناسی ارشد مدیریت علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سالمی، صفورا [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهرا، تهران
 • سالمی خامنه، علیرضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان
 • سایه‌میری، کورش [1] دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 • سبحانی، احسان [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 • سبزمکان، لیلا [1] مربی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • سپهری شاملو، زهره [1] استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سپهرمنش، زهرا [1] دانشیار گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بیمارستان روان‌پزشکی کارگر نژاد، کاشان، ایران
 • سپهروند، نریمان [1] دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • ستار، آزیتا [1] مربی و عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
 • سجادی، سید علی رضا [1] استادیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سجادی، سید علیرضا [1] استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان ‏پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی ‏مشهد ‏
 • سجادی، سیده فاطمه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • سجادی، سیده فروغ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سجادیان، ایلناز [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • سیدی، محبوبه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • سیدفاطمی، نعیمه [1] دانشیار گروه پرستاری
 • سید فاطمی، نعیمه [1] دکترای آموزش پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی ایران
 • سرایی، فاطمه [1] کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد قوچان، قوچان، ایران
 • سرابیان، سعید [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز مشهد، مشهد، ایران
 • سرابیان، سعید [1] دکترای روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، استادیار دنشگاه پیام نور مشهد
 • سرابی جماب، ملیحه [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سرابندی، ملیحه [1] مربی،گروه تربیت بدنی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سرافراز، مهدی‌رضا [1] دکترای روان شناسی سلامت، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • سراوانی، محمدرضا [1] دکترای روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • سیرتی نیر، مسعود [1] مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری
 • سرجمعی، سهیل [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سرداری پور، مهران [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان-شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
 • سردارپور گودرزی، شاهرخ [1] استادیار گروه روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سروی، مرضیه [1] کارشناس ارشد مشاوره ی خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد
 • سعادتی، نادره [1] کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران
 • سعادتی، نادره [1] مدرس دانشگاه پیام نور گز و دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • سعادتی شامیر، ابوطالب [1] استادیار گروه مشاوره، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • سعیدی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سعیدی، مژگان [1] مرکز بازتوانی قلبی، بیمارستان امام علی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • سعیدپور، صابر [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • سیفی، حمید [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سیفی، حمید [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مشهد، ایران
 • سیف اللهی، معصومه [1] گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سیف ‌نراقی، مریم [1] استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سیکستروم، اسورکر [1] دکترای روان‌شناسی شناختی، رئیس بخش شناختی دانشکده‌ی علوم اجتماعی و روان‌شناسی، لوند، سوئد
 • سلطانی شال، رضا [1] دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سلطانی فر، عاطفه [1] استادیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سلطانی فر، عاطفه [1] استادیار روان پزشکی کودک و نوجوان، ‏مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم ‏رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سلطانی فر، عاطفه [1] استادیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سلطانی فر، عاطفه [1] دانشیار پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • سلطانی فر، عاطفه [1] دانشیار روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سلطانی فر، عاطفه [1] دانشیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سلطانی‌فر، آزاده [1] دستیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • سلطانی‌فر، عاطفه [1] دانشیار روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سلطانی‌فر، عاطفه [1] دانشیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، ‏مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم ‏رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران
 • سلطانی‌فر، عاطفه [2] دانشیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سلطانی کوهبنانی، سکینه [1] دکترای علوم تربیتی، استادیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • سلیمی، زنیره [1] گروه روانپزشکی،بیمارستان ابن سینا،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.ایران
 • سلیمی، زنیره [1] دستیار تخصصی روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سلیمی، زنیره [1] دستیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سلم آبادی، مجتبی [1] کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه فرهنگیان، بیرجند، ایران
 • سلیمیان، سمانه [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سلیمانی کاجی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روان‌شناسی ومشاوره، پردیس علوم تحقیقات یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • سمنانی، یوسف [1] استادیار گروه روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سینی چی، فریده [1] دستیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سینی چی، فریده [1] گروه آموزشی روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سنگانی، علیرضا [1] دانشجوی دکترای روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • سهرابی، زهرا [1] دانشجوی دکترای گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سهرابی، فائزه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد
 • سوادکوهی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سودانی، منصور [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • سودمند، پروانه [1] دانشجوی دکترای آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

ش

 • شایان، شادی [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • شاد، بیژن [1] دانشیار گروه آموزشی قلب و عروق، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • شادی، ملیحه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شادی، ملیحه [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شاره، حسین [1]
 • شاره، حسین [1] استادیار روان شناسی بالینی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
 • شاره، حسین [1] استادیار روان شناسی بالینی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار
 • شاره، حسین [2] استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شاره، حسین [1] دانشیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شاره، حسین [1] دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شاره، حسین [1] استادیار روان شناسی بالینی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار
 • شاره، حسین [1] دانشیار روان‌شناسی بالینی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شاره، حسین [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شاره، حسین [1] دکترای تخصصی روان شناسی بالینی، دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شاره، حسین [1] دکترای روان‌شناسی بالینی، دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شاره، حسین [1] دکترای تخصصی روان شناسی بالینی، دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • شایسته زرین، مسعود [1] کارشناسی روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • شایق، سمیه [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
 • شاکری، محمدتقی [1] استاد آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شاکریان، عطا [1] کارشناس ارشد مشاوره- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، ایران
 • شاملی، لیلا [1] استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
 • شاملو، نادیا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه
 • شاهی، عبدالستار [1] کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران
 • شاهی، یوسف [1] کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی تهران
 • شاه‌حسینی، میثم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • شاه سیاه، مرضیه [2] کارشناس ارشد مشاوره ی خانواده، دانشگاه علوم پزشکی قم
 • شاه سیاه، مرضیه [1] کارشناس ارشد مشاوره ی خانواده، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
 • شاهینی، نجمه [1] دستیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران| کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شاهینی، نجمه [1] روان‌پزشک، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شاه‌وردی، مصطفی [1] کارشناس ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • شجاعی، معصومه [1] دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 • شجاعی، معصومه [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • شجاعیان، نجمه‌السادات [1] دانشجوی دکتری رشد حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • شیرانی، مهناز [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان-شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شیرزادگان، راضیه [1] کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • شیرزادگان، راضیه [1] مربی ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، خرم آباد ، ایران
 • شریف، فرخنده [1] استاد گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت-های روان جامعه نگر ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ، ایران
 • شریفی، کسری [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی، کسری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • شریفی، لیلا [1] گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • شریفی، ونداد [1] دانشیار، گروه روان‌پزشکی بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • شریفان، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی راد، غلامرضا [1] دانشیار آموزش بهداشت، دانشکده¬ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • شریفی ریگی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شریف‌زاده، غلامرضا [1] استادیار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • شریفی سنجانی، ونداد [1] روان‌پزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان روزبه، تهران، ایران
 • شرقی، افشان [1] دانشیارگروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • شعبانی، محمد‌جواد [1] گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • شعبانلو، سعیده [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران
 • شعیری، محمدرضا [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران
 • شعیری، محمدرضا [1] دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • شعیری، محمدرضا [1] دکتری روان‌شناسی، دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • شعرباف شاعر، مینو [1] دانشکده روان شناسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • شعرباف علیایی، زهرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (خراسان رضوی)، ایران
 • شفیعی، بیژن [1] کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • شفیعی، حسن [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مربی گروه روانشناسی ، دانشگاه پیام نور، تهران
 • شفیعی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه مشاوره، اصفهان، ایران
 • شفیعی، زهرا [1] کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شفیعی، میثم [1] کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • شفیع آبادی، عبدالله [1] استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • شفیع‌آبادی، عبدالله [1] استاد گروه مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • شکری، حسن [1] کارشناس ارشد زیست‌شناسی سلولی تکوینی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 • شمس، گیتی [1] استادیار گروه روان‌پزشکی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • شمس الدینی لری، لطیفه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • شهابی زاده، فاطمه [1] دکترای روان شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • شهابی‌زاده، فاطمه [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران
 • شهامت، فاطمه [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • شهباززادگان، بیتا [1] کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • شهبازی مقدم، غلامرضا [1] کارشناس ارشد خدمات بهداشت درمانی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • شهبازی مقدم، غلامرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • شهنی ییلاق، منیجه [1] استاد گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • شیویاری، فرهاد [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی مدرس روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی، میانه، ایران
 • شوشتری، آزاده [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ایران

ص

 • صابر، حامد [1] کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • صاحب، خدیجه [1] کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • صاحب، خدیجه [1] گروه راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران
 • صاحبی، لیلا [1] متخصص اپیدمیولوژی، مرکز کشوری مدیریت سلامت تبریز
 • صادقی، راضیه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • صادقی بیمرغ، محمد [1] کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صادق زاده، مرضیه [1] استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران
 • صادقی سرآسیا، حسین [1] گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • صالح، میترا [1] دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان، ایران
 • صالح، میترا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی‌، دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • صالحی، احمد [1] دانشجوی دکترای روان‌سنجی دانشگاه امام رضا (ع) مشهد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • صالحی، بهمن [1] دانشیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • صالحی، مریم [1] استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صالحی، مسلم [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • صالحی، مهتا [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صالحیان، رزا [1] گروه روان شناسی، دانشگاه آراد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران
 • صالح پور، حمید [1] متخصص بیماری های اعصاب و روان (روانپزشک)
 • صالحی فدردی، جواد [1] استادیار روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالحی فدردی، جواد [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالحی فدردی، جواد [1] استاد گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالحی فدردی، جواد [1] استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران هسته پژوهشی علوم شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • صالحی فدردی، جواد [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صالحی فدردی، جواد [1] دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالحی فدردی، جواد [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالحی فدردی، جواد [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صالح مقدم، امیررضا [1] مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، مربی گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صیامی، مسعود [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان-شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • صائمی، غلامعباس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران
 • صحبائی، فائزه [1] دانشجوی دکترای آموزش و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صحتی، افسانه [1] کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • صداقت، کامران [1] کارشناسی ارشد آموزش پرستاری با گرایش روانی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
 • صداقتی، جعفر [1] دانشجوی دکتری رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • صدیقی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • صدیقی، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • صدیقی ارفعی، فریبرز [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • صدقی جلال، هما [1] گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده ی علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران
 • صراف رضوی، مهدیه [1] مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • صراف‌زادگان، نضال [1] استاد و فوق تخصص قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صف آرا، مریم [1] استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، گروه روانشناسی ،تهران، ایران
 • صف آرا، مریم [1] استادیار گروه روان شناسی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • صفاریان، محمدرضا [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، گروه روانشناسی، مشهد، ایران
 • صفاری‌نیا، مجید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • صفاری‌نیا، مجید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
 • صفریانی، آرزو [1] مدرس روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، میانه، ایران
 • صمدی، پریسا [1] دانشجوی پزشکی، گروه تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • صمدی، حسین [1] گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت، تفت، ایران
 • صمدی، رویا [1] رزیدنت روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صمدی، هادی [1] کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب­شناسی ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بروجن
 • صمدیه، هادی [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان-شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • صنعتی، محبوبه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

ض

ط

 • طالبی، زهرا [1] کارشناسی ارشد مشاوره، عضو هیات علمی موسسه تحصیلات عالی حکمت رضوی، مشهد، ایران
 • طالبی، نجمه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
 • طالبیان شریف، جعفر [1] دکتری روان‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • طالع پسند، سیاوش [1] دانشیار گروه روان شناسی بالینی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان
 • طالع پسند، سیاوش [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • طاهری، الهام [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طاهری، الهام [4] دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • طاهری، الهام [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روان‌پزشکی تهران)، تهران، ایران
 • طاهری، الهام [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • طاهری، ژاله [1] دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • طاهری، محمد [1] کارشناسی ارشد روان شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
 • طاهری، هانیه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان رضوی، ایران
 • طاوسی رودسری، رضوانه [1] معاون پرورشی و فرهنگی دوره‌ی راهنمایی و متوسطه، رودسر، ایران
 • طبیبی، زهرا [1] دانشیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • طبیبی، زهرا [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • طبیبی، زهرا [1] دانشیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان-شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • طزری، سمیه [1] کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علمی کاربردی و پیام نور سبزوار، سبزوار، ایران
 • طلایی، علی [1] استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طلایی، علی [1] استادیار روان پزشکی
 • طلایی، علی [1] دانشیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طلایی، علی [1] دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طلایی، علی [1] استادیار روان پزشکی
 • طلایی، علی [1] دانشیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طلائی، سمانه [1] موسسه ی پژوهشی شاخص پژوه، گروه پژوهشی مدیریت سلامت، دانشگاه اصفهان، ایران
 • طلائی، علی [1] استاد گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طلائی، علی [1] دانشیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • طلائی، علی [1] دانشیار گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طهرانی، اکرم [1] کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خمین
 • طهرانی، هادی [1] استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طهرانی، هادی [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طوسی، کاظم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • طوسی، منیره [1] کارشناسی ارشد مامایی، مربی گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • طوفانی اصل، حمید [1] دانشیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ظ

ع

 • عابدی، احمد [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عابدی، محمدرضا [1] دکتــرای تخصصــی مشــاوره، اســتاد گروه مشاوره دانشکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه اصــفهان. اصــفهان،
 • عابدی، محمدرضا [1] دکتــرای تخصصــی مشــاوره، اســتاد گروه مشاوره دانشکده علــوم تربیتــی و روان‌شناســی دانشــگاه اصــفهان، اصــفهان، ایران
 • عابدیان، احمد [1] قائم مقام مرکز مشاوره دانشگاه تهران،3کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • عابدینی، الهه [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عابدینی، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • عازمی زینال، اکرم [1] گروه روان‌شناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • عاشوری، احمد [1] دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران
 • عاشوری، احمد [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • عاشوری، احمد [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روان پزشکی تهران، دانشگاه علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • عاشوری، احمد [1] دکترای روان‌شناسی بالینی، انیستیتو روان-پزشکی تهران، تهران، ایران
 • عاشوری، احمد [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • عاشوری، احمد [1] دانشکده‌ی بهداشت روانی و علوم رفتاری، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • عاشوری، جمال [1] دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، باشگاه پژوهشگران جوان، ورامین، ایران
 • عالی، شهربانو [1] استادیار روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عالی، شهربانو [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عالیپور، سیروس [1] دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • عالمی‌خواه، مرجان [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌ جام، تربت‌ جام، ایران
 • عباسی، محمدهادی [1] گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • عباسی، هادی [1] استادیار گروه علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • عباسی اصل، رویا [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • عباسپور، پرستو [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • عبدی، سلمان [1] کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، مدرس دانشگاه پیام نور تبریز، مرکز مطالعات نصر
 • عبدی، فتانه [1] کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عبدی، منصور [2] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه اراک
 • عبدالشاهی، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • عبداللهیان، ابراهیم [1] دانشیار روان پزشکی
 • عبدالله زاده جدی، آیدا [1] دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه تبریز
 • عبدالمالکی، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عبدالمالکی، بهاره [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عبداله پور، میثم [1] کارشناس ارشد روان شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تربت جام ، تربت جام ، ایران
 • عبداله‌پور، میثم [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • عبداله‌زاده، زینب [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عبدخدایی، محمدسعید [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عبد خدایی، محمد سعید [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • عبدخدائی، محمدسعید [1] استادیار دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عبدخدائی، محمدسعید [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • عبدخدائی، محمد سعید [1] گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران
 • عراقیان، شیما [1] دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • عرب، علی [1] استادیار روان‌شناسی، دانشکده‌ علوم‌تربیتی ‌و‌ روان‌شناسی‌، دانشگاه ‌سیستان‌ و ‌بلوچستان‌، زاهدان‌، ایران‌
 • عربلین، هما [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عریضی، حمیدرضا [1] دکترای روان‌شناسی عمومی، استاد روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عریضی، حمیدرضا [1] استاد روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عرفانی، ربه کا [1] معاونت بهداشتی استان آذربایجان غربی
 • عرفانیان، مجیدرضا [1] دانشیار گروه بیماری های عفونی، دانشگاه ‏علوم پزشکی مشهد
 • عرفانیان تقوایی، مجید رضا [1] استادیار بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عرفانیان تقوایی یزدی نژاد، زهرا [1] دکترای روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • عسکری، عباس علی [1] کارشناس ارشد روان شناسی
 • عسگری، کریم [1] دکترای سایکوفارماکولوژی، دانشیار روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • عسگری، معصومه [1] کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران
 • عشایری، حسن [1] استاد دانشکده‌ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • عصاریان، فاطمه [1] گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • عطادخت، اکبر [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • عطادخت، اکبر [1] دکتری روان‌شناسی، دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • عطائیان، مرضیه [1] کارشناس ارشد روانشناسی
 • عظیمی، زینب [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عظیمی، مریم [1] دانشجوی دانشگاه پیام نور
 • عظیم خانی، امین [1] دانشجوی دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد
 • عقیلی، مجتبی [1] استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، ایران
 • علیایی، زهرا [1] گروه علوم روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • علاقبندراد، جواد [1] دانشیار، گروه روان‌پزشکی بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • علی اکبری دهکردی، مهناز [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران
 • علامه، سید محسن [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • علا ئی، واحد [1] کارشناس ارشد پرستاری، سوپروایزر بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)
 • علی پور، احمد [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران
 • علی پور، احمد [1] گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور
 • علی پور، فرشید [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • علیپور، احمد [1] گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • علیپور، احمد [1] استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • علیخانی، علیرضا [1] کارشناسی‌ ارشد اپیدمیولوژی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • علیخانی دارابی، فرشته [1] کارشناسی ‌ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • علیدوستی، معصومه [1] مربی گروه بهداشت، دانشکده ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • علیدوستی، معصومه [1] مربی گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • علی زاده، روجا [1] دکترای فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌الله آملی، مازندران، ایران
 • علیزاده، معصومه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، علوم تحقیقات گیلان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • علیزاده ذکریا، رامین [1] کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، گروه روان شناسی، رودهن، ایران
 • علیزاده گورادل، جابر [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • علیلو، مجید محمود [1] استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان-شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • علیلو، مجید محمود [1] استاد گروه روان شناسی، دانشگاه تبریز
 • علیمحمدی، فرزانه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران
 • علی مرادی، عبدالطیف [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتربت جام
 • علیمرادی، محجوبه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • علوی، خدیجه [1] دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران
 • علوی، خدیجه [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد
 • علوی نژاد، سید رامین [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • عمادزاده، علی [1] استادیار، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عماری، مرضیه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
 • عماری، مرضیه [1] کارشناسی ارشد روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • عموپور، مسعود [1] استادیار گروه روان‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

غ

 • غیاث، مجید [1] رئیس مرکز بهداشت دانشگاه اصفهان
 • غرایی، بنفشه [1] استادیار گروه روان شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روان پزشکی تهران، دانشگاه علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • غرایی، بنفشه [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان‌پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • غرایی، بنفشه [1] دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان-پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • غرایی، بنفشه [1] دانشکده‌ی بهداشت روانی و علوم رفتاری، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • غرایاق زندی، حسن [1] استادیار گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غضنفری، فیروزه [1] استادیار دانشگاه لرستان
 • غضنفری، فیروزه [1] استادیار گروه روان شناسی دانشگاه لرستان
 • غضنفری، فیروزه [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه لرستان
 • غفاری، زهرا [1] روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تربت جام، تربت جام، ایران.
 • غفاری، زهرا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • غفاری، عذرا [1] گروه روان‌شناسی بالینی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • غفاری، فاطمه [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • غفاری، مجید [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • غفاری، مظفر [1] دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشگاه پیام نور، ایران
 • غفاری خلیق، حدیث [1] گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • غفوری، سمانه [1] دکترای روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • غفوری، سمانه [1] مرکز مطالعات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • غلامی، زهرا [2] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • غلامی، مصطفی [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • غلامرضایی، سیمین [1] عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
 • غلامعلی لواسانی، مسعود [1] دانشیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • غنایی چمن‌آباد، علی [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • غنایی چمن‌آبادی، علی [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • غنائی، علی [1] استادیار گروه روان¬شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • غنائی چمن آباد، علی [1] استادیار دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • غنائی چمن آباد، علی [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

ف

 • فیاضی بردبار، محمدرضا [1] استاد گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فیاضی بردبار، محمد رضا [1] استادیار روان پزشکی
 • فتی، لادن [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • فتی، لادن [1] دکترای روان‌شناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • فتحی، مهدی [1] دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فتحی، مهدی [1] استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • فتحی آذر، اسکندر [1] استاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • فتحی آذر، اسکندر [1] استاد روان شناسی دانشگاه تبریز
 • فتحی‌زاده، آوا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد یزد، یزد، ایران
 • فخاری، علی [1] دانشیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • فخری، مریم‌السادات [1] دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فدایی، زهرا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی خانواده درمانی، پژوهشکده ی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • فرامرزی، سالار [1] استادیار گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، ایران
 • فرامرزی راد، بهروز [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، ایران
 • فراهانی، حجت‌الله [1] فوق دکتری روان‌شناسی با گرایش روانسنجی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فراهانی، حجت اله [1] دکترای روان‌شناسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، تهران، ایران
 • فرجام‌فر، مریم [1] استادیار گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 • فرح بخش، سعید [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
 • فرح بخش، سعید [1] دانشیار مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشگاه لرستان
 • فرح بخش، سعید [1] عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
 • فرخی، احمد [1] دانشیار رفتار حرکتی، دانشکده ی تربیت بدنی و ‏علوم ورزشی، دانشگاه تهران ‏
 • فرخی، احمد [1] دانشیار رفتار-حرکتی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
 • فرید، فاطمه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران
 • فریدحسینی، فرهاد [1] استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • فریدحسینی، فرهاد [1] استادیار گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • فریدحسینی، فرهاد [1] دانشیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فردوسی مکان، امین [1] دانشجوی دکترای آمار، عضو هیئت علمی گروه ریاضی و آمار دانشگاه نیشابور
 • فریدونی مهر، مرجان [1] روان پزشک، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فرزاد، ولی الله [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • فرزاد، ولی الله [1] عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
 • فرزاد، ولی‌الله [1] دانشیار گروه روان‌شناسی عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فرزادفرد، سیده آفرین [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • فرزانه، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • فرزانه، فاطمه [1] ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • فرنیا، وحید [1] استادیار گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • فرنام، علی [1] استادیار روان‌شناسی عمومی، گروه روان-شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • فرهادی، علی [1] دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
 • فرهادی، علی [1] دانشجوی دکترای روان شناسی
 • فیروزی، منیژه [1] روان شناس سلامت، دانشگاه تهران
 • فیروزی، هاشم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • فیروزآبادی، عباس [1] مربی گروه مشاوره دانشگاه بجنورد
 • فیروزآبادی، علی [1] استادیار، روان پزشک - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • فشتنقی، کاظم [1] کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • فشتنقی، کاظم [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • فیضی، آوات [1] دانشیار آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بازتوانی قلب اصفهان، پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • فیض آبادی، سلیمه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا، ایران
 • فکور زیبا، مهدی [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام
 • فلاح یخدانی، محمدحسین [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران
 • فهیمی، صمد [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • فهیمی، صمد [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • فولادی، سارا [1] دستیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • فولادچنگ، سمیرا [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • فولادچنگ، محبوبه [1] استادیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشکدهی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز

ق

 • قادری، امیر [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • قاسمی، عبدالله [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • قاسمی، عبدالله [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • قاسمی، محمدمهدی [1] کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران
 • قاسمی نیا، محمدعلی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور بهبهان، بهبهان، ایران
 • قاسمی نژاد، محمدعلی [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشکده ی علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • قبادی، مینا [1] گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • قدرتی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی خانواده‌درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قدیمی، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
 • قدم پور، عزت اله [1] استادیار گروه روان-شناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد
 • قدوسی، آرش [1] دانشیار پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • قزلسفلو، مهدی [1] دانشجوی دکترای مشاوره‌ی خانواده، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قشقایی، صغری [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
 • قصدی، رویا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • قضایی، مریم [1] دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • قمیان، سهیلا [1] دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • قمرانی، امیر [1] دکتری روان‌شناسی، استادیارگروه روان-شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده-ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • قمری گیوی، حسین [1] استادیار گروه روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 • قمری گیوی، حسین [1] استادیار روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • قنبری، حمیدرضا [1] دانشجوی دکترای روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نیشابور،ایران
 • قنبری، نیکزاد [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قنبریان، مینا [1] دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • قنبریان، مینا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • قنبری هاشم آبادی، بهرام علی [1] دانشیار روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قنبری هاشم‌آبادی، بهرامعلی [1] استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قهرمان فر، فرحناز [1] دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 • قویدل ریزه، فهیمه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • قوشچی، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

ک

 • کارشکی، حسین [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگرفرد، مهدی [1] دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان
 • کارگرفرد، مهدی [1] دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کارگر فرد، مهدی [1] دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان
 • کارگر فرد، مهدی [1] معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان
 • کاشی، علی [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان
 • کاشانی، امین [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کاشانی، حسین [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد مشاوره ی زندان مشهد
 • کاشانی، مسعود [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • کاشانی، ولی‌اله [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • کاظمی، پیمان [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، واحد رامسر، دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران
 • کاظمی، پیمان [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، واحد رامسر، دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران
 • کاظم‌پور، بهنام [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • کیافر، بیتا [1] دانشیار گروه پوست، مرکز تحقیقات سالک پوستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کیافر، بیتا [1] گروه آموزشی پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کیافر، زهرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (همدان)، ایران
 • کیافر، زهرا [1] گروه علوم روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
 • کاکیا، لیدا [1] عضو هیئت علمی دانشکده ی علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
 • کاکابرایی، کیوان [1] دانشیار گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
 • کاکابرایی، کیوان [1] دانشیار گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • کاکاوند، علیرضا [1] استادیار گروه روان‌شناسی عمومی، قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 • کامرانی، مائده [1] استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کیامنش، علیرضا [1] گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • کیانی، آرزو [1] استادیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 • کیانی، آرزو [1] روانپزشکی/علوم پزشکی/ارومیه/ایران
 • کیانی، سحر [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، ارومیه، ایران
 • کیانی، فریبا [1] دکترای روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • کاویانی، حسین [1] دانشیار روان شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کثیری، نیره [1] کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کیخاوندی، ستار [1] دانشیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 • کدیور، ریحانه [1] دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کراسکیان، آدیس [1] استادیار دانشکده روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • کراسکیان، آدیس [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران
 • کرباسی، منیژه [1] استادیار روان شناسی دانشگاه آزاد همدان
 • کرباسی، منیژه [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد ‏اسلامی، واحد همدان
 • کردی، معصومه [1] کارشناسی ارشد مامایی، مربی و عضو هیات ‏علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • کرد نوقابی، رسول [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کرد نوقابی، رسول [1] دانشیار گروه روان-شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • کرمی، امیر [1] کارشناسی‌ ارشد‌ روان‌شناسی‌، دانشکده‌ علوم‌تربیتی ‌و‌ روان‌شناسی‌، دانشگاه ‌سیستان‌ و ‌بلوچستان‌، زاهدان‌، ایران‌
 • کرمی، جهانگیر [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • کرمی، جهانگیر [1] دانشگاه رازی کرمانشاه
 • کرمی، جهانگیر [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه و دانشگاه رازی کرمانشاه
 • کرمی، جهانگیر [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • کرمی، جهانگیر [1] دانشیار روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • کریمی، سمیه [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • کریمی، محمدامین [1] کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران، تهران، ایران
 • کرمی یار، محمد [1] فوق تخصص عفونی اطفال بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • کرمانی مامازندی، زهرا [1] عضو گروه پژوهشی علوم شناختی، جهاد دانشگاهی البرز، کرج، ایران دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • کریمیان ناری، سید جواد [1] کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
 • کریمی باغملک، آیت الله [1] دانشگاه فرهنگیان ایران، ایران
 • کریمی راد، صنمبر [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • کریم زادگان، احمد رضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کریمی مونقی، حسین [1] استاد آموزش پرستاری، گروه پرستاری داخلی جراحی، مرکز مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کفایی رضوی، زیبا [1] روان پزشک- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • کلال قوچان عتیق، یاسر [2] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • کلانی، محمدرضا [1] مربی فوریت های پزشکی، دانشکده پرستاری مشهد
 • کلانتری، مهرداد [1] دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 • کلانتری، مهرداد [1] دکتــرای تخصصــی روان‌شناسی بالینی، اســتاد گروه روان‌شناسی دانشــکده علــوم تربیتــی و روان‌شناســی دانشــگاه اصــفهان، اصــفهان، ایران
 • کلانتری، مهرداد [1] دکتــرای تخصصــی روانشناسی بالینی، اســتادگروه روانشناسی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه اصــفهان. اصــفهان،
 • کیمیایی، سید علی [1] استادیار روان شناسی مشاوره، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کماسی، سعید [1] مرکز تحقیقات پیشگیری از سوءمصرف مواد، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران|مرکز توسعه‌ی تحقیقات بالینی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • کیهانی، دیانا [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • کیهانی، مریم [1] دانشجوی دکترای تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کیهانی، مریم [1] دانشجوی دکترای رفتار-حرکتی، واحد بین الملل ‏دانشگاه فردوسی مشهد ‏
 • کهرازئی، فرهاد [1] استادیار روان‌شناسی، دانشکده‌ علوم‌تربیتی ‌و‌ روان‌شناسی‌، دانشگاه ‌سیستان‌ و ‌بلوچستان‌، زاهدان‌، ایران‌
 • کهنوجی، مرضیه [1] استادیار دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران
 • کورش نیا، مریم [1] استادیار گروه روان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • کوهستانی اردو محله، محمدمهدی [1] کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

گ

 • گرداب، پروانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران
 • گلی، احسان [1] دانشجوی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران
 • گلیار، عفت [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه آراد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • گل‌افروز، صحرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • گل پرور، فرشته [1] دانشجوی دکترا، دانشگاه تبریز، ایران
 • گل پرور، محسن [1] دکترای روانشناسی و استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان)
 • گل‌پور، رضا [1] استادیار گروه روان‌شناسی، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • گلچین، ندا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • گلی گرمیانکی، احسان [1] گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • گنجی، پویش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران
 • گودرزی، محمدعلی [1] دانشیار روان شناسی بالینی و مرکز جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز
 • گودرزی، محمدعلی [1] استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
 • گودرزی، محمدعلی [1] دانشیار بخش روان شناسی بالینی
 • گودرزی، محمد علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • گورکی، هادی [1] گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران

ل

 • لایق، پروانه [1] استادیار رادیولوژی ، بیمارستان امام رضا (ع) ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران
 • لایق، هدا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • لیاقت دار، محمدجواد [1] استاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • لباف، حسن [1] موسسه ی پژوهشی شاخص پژوه، گروه پژوهشی مدیریت سلامت، دانشگاه اصفهان، ایران
 • لیث، حکیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • لیث، حکیمه [1] دانشگاه کاشان
 • لشکری پور، کبری [1] استادیار روان پزشکی
 • لشکری پور، کبری [1] دانشیار روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • لشکرنویس، راحله [1] دستیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • لشگری، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • لطفی، راضیه [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه پیام نور تهران و مربی دانشگاه پیام نور، طبس، ایران
 • لطفی، محمدحسن [1] استاد، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • لطفی، محمد حسن [1] مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • لطفی، مژگان [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، مشهد
 • لطیفیان، روح اله [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
 • لعلی فاز، احمد [1] کارشناس ارشد روان شناسی
 • لعلی فاز، احمد [1] کارشناسی ارشد و مدرس دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی فردوسی مشهد
 • لقایی، زهرا [1] معاونت بهداشتی - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

م

 • مالی پاقلعه، سمیه ج [1] دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
 • مالمیر، ریحانه [1] کارشناس علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • میان‌آبادی، هانیه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علوم تحقیقات، گرگان، ایران
 • مباشری، محمود [1] دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • مجاهد، عزیز ا... [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • مجتبایی، مینا [1] استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
 • مجتبایی، مینا [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
 • مجتهدی، سید حسین [1] دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، مرکز خدمات روان‌شناسی سیاووشان، تهران، ایران
 • محتشمی، جمیله [1] گروه روان‌پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محرابی، حسین [1] مدیر پژوهشی و مدرس دانشگاه پیام نور
 • محرری، فاطمه [1] استادیار روانپزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • محرری، فاطمه [1] استادیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • محرری، فاطمه [1] استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • محرری، فاطمه [2] دانشیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محرری، فاطمه [1] دانشیار گروه روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • محرری، فاطمه [1] روانپزشک
 • محرری، فاطمه [1] گروه روانپزشکی،مرکز مطالعات روانپزشکی و علوم رفتاری،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد.ایران
 • محرری، فاطمه [2] دانشیار روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محرری، فاطمه [1] دانشیار روان‌پزشکی کودکان و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محرری، فاطمه [1] دانشیار روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • محرری، فاطمه [1] دانشیار روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محرری، فاطمه [1] دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محرری، فاطمه [1] دانشیار گروه روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • محرری، فاطمه [1] دانشیار گروه روان‌پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محسن‌آبادی، حمید [1] گروه روان شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • محسنی بیرجندی، رضا [1] روان پزشک، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • محسن پور، بهزاد [1] متخصص عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • محسن‌زاده، فرشاد [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، البرز،کرج، ایران
 • محمدی، ایمان [1] رادیولوژیست
 • محمدی، پروین [1] مربی روان پرستاری دانشکده پرستاری شهرکرد
 • محمدی، حسین [1] گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • محمدی، زهره [1] دانشگاه فرهنگیان ایران، ایران
 • محمدی، سمیه [1] معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • محمدی، مرتضی [1] کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد
 • محمدی، مسعود [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، گروه مدیریت صنعتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • محمدی، مهسا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • محمدی، نرگس [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، مرکز تحقیقات روان‌تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • محمدیان، مصطفی [1] کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • محمدپناه اردکان، عذرا [1] مربی گروه روان شناسی، دانشگاه اردکان
 • محمدی‌پور، محمد [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد قوچان، ایران
 • محمدپور یزدی، احمدرضا [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
 • محمدخانی، پروانه [1] دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • محمدی رزوه، نرگس [1] کارشناس ارشد روان شناسی عمومی
 • محمدزاده، ابراهیم [1] گروه علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • محمدزاده، علی [1] دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • محمدزاده، علی [1] استادیار گروه روان-شناسی، دانشگاه پیام نور
 • محمدزاده، علی [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
 • محمدزاده، علی [1] استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور تبریز
 • محمدزاده، علی [1] دانشیار گروه روان‏شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • محمد زاده، علی [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • محمدزاده مقدم، حسن [1] عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
 • محمدی فر، محمد علی [1] استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • محمدی قره قوزلو، رقیه [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • محمودی، محمد [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
 • محمودی، ناهید [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
 • محمودی، ناهید [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
 • مخبر، نغمه [2] استادیار روان پزشکی
 • مخبر، نغمه [2] دانشیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مختاری، مهیار [1] کارشناس ارشد گرایش رفتار حرکتی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • مدرس غروی، سید مرتضی [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مدرس غروی، مرتضی [1] استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مدرس غروی، مرتضی [1] استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مدرس غروی، مرتضی [1] دکتــرای تخصصــی روانشناسی بالینی، اســتاد یار دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
 • مدرس غروی، مرتضی [1] کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 • مدرس غروی، مرتضی [1] مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، استادیار روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مدرس غروی، مرتضی [1] استادیار روانشناسی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مدرس غروی، مرتضی [1] استادیار گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مدرس غروی، مرتضی [1] استادیار روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مدرس غروی، مرتضی [1] استادیار روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مدرس غروی، مرتضی [1] استادیار روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مدرس غروی، مرتضی [1] استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مدرس غروی، مرتضی [1] استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مدنی‌فر، مهدی [1] دانشجوی ارشد روان‌شناسی شناختی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مرآتیان، ناهید [1] دانشگاه یزد
 • مرآتیان، ناهید [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • مرادی، رحیم [1] دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران استاد مدعو دانشگاه خوارزمی
 • مرادی، شیرین [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اراک، ایران
 • مرادی، شهریار [1] دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • مرادی، علی [1] گروه تکنولوژی آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • مرادی، علیرضا [1] استاد، دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • مرادی، مرجان [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • مرادی، نزهت الزمان [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه خلیج فارس،‌ بوشهر، ایران
 • مرتضوی، نرگس سادات [1] دانشجوی دکترای روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • میرجلیلی، رقیه السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • میرچولی، علی [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • میرحقی، مریم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 • میردورقی، فاطمه [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • میرزاآقاسی، روح‌الله [1] دانشجوی دکترای مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران
 • میرزاحسینی، حسن [1] دکترای تخصصی، استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
 • میرزاحسینی، حسن [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم،گروه آموزشی علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
 • میرزا حسینی، حسن [1] گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
 • مرزبانی، فریبا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران
 • مرزوقی، رحمت‌ا... [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز
 • میرسپاسی، زهرا [1] استادیار، گروه روان‌پزشکی بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • میرشکاری، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
 • میری فر، آرش [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب
 • میری فر، آرش [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، ‏دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب
 • میری‌وحید، سیدمحمدصادق [1] کارشناسی ارشد مشاوره‌ی خانواده، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
 • مسجدی آرانی، عباس [1] استادیار گروه آموزشی روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی، اوین، تهران، ایران
 • مسعودی، شاهد [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
 • مسعودی، مریم [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • مشعل‌پور فرد، مرضیه [1] دکترای گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران مربی گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مشکات، مجتبی [1] دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران
 • مشکانی، محمد [1] دکترای روان‌شناسی استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • مشکین یزد، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش روان پرستاری، دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مشکین یزد، علی [1] کارشناس ارشد آموزش روان‌پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مشهدی، علی [1] استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مشهدی، علی [2] استادیار روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مشهدی، علی [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مشهدی، علی [1] دانشیار روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مشهدی، علی [1] دانشیار روان شناسی کودک و نوجوان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مشهدی، علی [3] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مشهدی، علی [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مشهدی، علی [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مشهدی، علی [1] دانشیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان-شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مشهدی، علی [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مشهدی، علی [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مصلی نژاد، لیلی [1] گروه بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
 • مطلب، زهرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • مطلب زاده، خلیل [1] استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه و مشهد
 • مظاهری، محمدعلی [1] گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • مظاهری، مینا [1] کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات روان تنی
 • مظفری، مجید [1] استادیار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اصفهان، ایران
 • معاضدیان، آمنه [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران
 • معدن دار آرانی، عباس [1] استادیار دانشگاه لرستان
 • معلمی، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • مغنی‌زاده، زهرا [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران
 • مغنی‌زاده، زهرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • مغنی‌زاده، زهرا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مفخمی، زهرا [1] کارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران
 • مفیدی راد، علیرضا [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • مقدسی، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • مقدم‌فر، نصیره [1] دانشجوی روان‌شناسی ارشد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • مقصودلو، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • مکتبی، غلامحسین [1] دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مکتبی، غلامحسین [1] استادیار دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مکتبی، غلامحسین [1] دانشیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
 • مکوند حسینی، شاهرخ [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده-ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • ملایی، نوشین [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران
 • ملاباقری، معصومه [1] کارشناسی ارشد روان پرستاری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
 • ملازاده، جواد [1] استادیار بخش روان شناسی بالینی- دانشگاه شیراز
 • ملازاده، جواد [1] عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • ملایم رفتار، شیوا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی،گیلان، ایران
 • ملکی، مسعود [1] استاد گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ملکیان، فرامرز [1] گروه علوم تربیتی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران
 • ملک محمدی، حسین [1] دکترای روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، سازمان بهزیستی، شهرستان ری، تهران، ایران
 • ملک محمدی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مشاوره‌ی خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ممیزی، مهدیه [1] کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 • ممیزی، مهدیه [1] مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • منجم، عارفه [1] دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
 • منجم، عارفه [1] دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
 • منیرپور، نادر [1] گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
 • منیر پور، نادر [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم، گروه آموزشی روانشناسی، علوم انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی، قم، ایران
 • منشئی، غلامرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • منصوبی فر، محسن [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی روان-شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
 • منصوری، احمد [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • منصوری، احمد [1] استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • منصوری، احمد [1] عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران
 • منصوری، احمد [1] عضو هیات علمی گروه روان‌شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • منصوری، احمد [1] گروه روانشناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • منصوری، زهرا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • منصورنژاد، زهرا [1] کارشناسی ارشد روان-شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه اصفهان
 • منطقی، علی [1] مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، استادیار روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • منطقی، علی [1] استادیارگروه روان پزشکی
 • منفردی، علیرضا [1] گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران
 • مهدی، حجت‌اله [1] دانش‌آموخته‌ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • مهدیان، زینت [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران
 • مهدوی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلام‌شهر، ایران
 • مهدوی شهری، ناصر [1] استاد گروه زیست‌شناسی سلولی ملکولی، موسسه آموزش عالی کاویان، مشهد، ایران
 • مهدوی هزاوه، نیلوفر [1] استادیار مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • مهرابی، آرزو [1] کارشناسی ‌ارشد ‌روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • مهرابی، طیبه [1] عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز [1] استاد گروه روان شناسی عمومی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز [1] استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مهریار، مهدی [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • موحدی، اعظم [1] دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، ایران
 • موحدیان فر، فائزه [1] دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • موسی‌زاده، حسن [3] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • موسوی، سید ولی¬ا... [1] دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان، ‏رشت
 • موسوی، محمدرضا [1] گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • موسوی، معصومه [1] فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان، استادیار دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • موسوی، نسیم [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده-ی علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • موسوی نسب، سیدمحمدحسین [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • موعودی فرید، حبیب [1] کمیته‌ی پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی، تهران، ایران
 • مولایی، مهری [1] دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • مولایی، مهری [1] دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • مولوی، پرویز [1] دانشیار روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • مومن نژاد، مهدی [1] دانشیار فیزیک پزشکی ، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

ن

 • نادری، حبیب‌الله [1] استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • نادری، زهرا [1] کارشناس ارشد مشاوره ی خانواده
 • نادری، عزت‌الله [1] استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نادری، فرح [1] استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان، ایران
 • نادری فر، مهین [1] مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • ناصری، شاهرخ [1] دانشیار فیزیک پزشکی ، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران
 • ناطقیان، سمانه [1] روان شناس بالینی دانشگاه شیراز
 • ناظمی، عالیه [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
 • ناعمی، حسن [1] کارشناس ارشد مدیریت، مربی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
 • نامداری، کورش [1] استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • نایینی داورانی، مهسا [1] دانشجوی کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • ناهیدی، مهسا [1] استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • ناوی پور، الهام [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • نجات، حمید [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان، ایران
 • نجات، حمید [1] استادیار گروه روان شناسی، واحدقوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • نجاتی، وحید [1] دانشیار علوم اعصاب شناختی (مغز و شناخت)، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نجار اصل، نسرین [1] مربی دانشگاه آزاداسلامی بهبهان، بهبهان، ایران
 • نجفی، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نجفی، محمود [1] استادیار گروه روان‏شناسی بالینی، دانشگاه سمنان
 • نجفی، محمود [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده-ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نجفی، محمود [1] استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده-ی روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نجمی، سید بدرالدین [1] دکترای روان شناسی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • نخعی، نوذر [1] دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • ندایی، طاهره [1] استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • ندافی، لیلا [1] دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • نیری، مهدی [1] مربی گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران
 • نریمانی، محمد [1] دانشیار گروه روان شناسی،
 • نریمانی، محمد [1] استاد گروه روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • نریمانی، محمد [1] استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نریمانی، محمد [1] استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • نریمانی، محمد [1] استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • نریمانی، محمد [1] دانشیار دانشگاه اردبیل
 • نصیری، سعیده [1] کارشناسی ارشد مامایی
 • نصرتی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد
 • نصیرزاده، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد
 • نصیرزاده، شیوا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • نظافت فریزی، جواد [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نظربیگی، حدیث [1] کارشناسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • نظرپور، سهیلا [1] دانشجوی دکترای بهداشت باروری، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • نظم بجنوردی، سحر سادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم شناختی، گروه روانشناسی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • نعامی، عبد الزهرا [1] استاد گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نعیماوی، مجید [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نعیماوی، مجید [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نعمتی، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران
 • نعمت شاهی، محبوبه [1] متخصص پزشکی اجتماعی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران
 • نفریه، محمد [1] کمیته ی پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی، تهران، ایران
 • نقاش تبریزی، مهسا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • نیک پی، ایرج [1] عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
 • نیک پور، مریم [1] کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیئت علمی دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • نیکجو، علی [1] دستیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • نیکدل تیموری، نوشین [1] گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بیمارستان طالقانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • نیکرو، طیبه [1] کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده-ی علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • نیک‌روان، احمد [1] استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • نیک‌سرشت، رضوان [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • نیلی پور طباطبایی، سیداکبر [1] موسسه ی پژوهشی شاخص پژوه، گروه پژوهشی مدیریت سلامت، دانشگاه اصفهان، ایران
 • نیلفروشان، پریسا [1] استادیار گروه مشاوره، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان
 • نمیرانیان، نسیم [1] دستیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • نمکی بیدگلی، زینب [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده-ی پردیس، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • نمکین، کوکب [1] دانشیار گروه بیماری‌های کودکان، بیمارستان آموزشی ولی‌عصر (عج)، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • نویدیان، علی [1] دانشیار مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • نویدیان، علی [1] دانشیار مرکز تحقیقات سلامت بارداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • نوری، اکرم [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
 • نوری، ناهید [1] گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور
 • نوربخش، غزاله [1] دستیار روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • نوری سعید، اعظم [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 • نوری قاسم‌آبادی، ربابه [1] دکترای روان‌شناسی بالینی، استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران
 • نوروزی، حمیدرضا [1] رادیولوژیست، رییس دپارتمان رادیولوژی بیمارستان رضوی، مشهد، ایران
 • نوروزپور، مرضیه [1] دانشکده‌ی بهداشت روانی و علوم رفتاری، انستیتو روان‌پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • نوروزی کوهدشت، رضا [1] دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • نوفرستی، اعظم [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • نوفرستی، فاطمه [1] کارشناسی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

و

 • واحدی، شهرام [1] استادیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز
 • واحدی، شهرام [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز
 • واحدی، شهرام [1] دانشیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز
 • واحدی، شهرام [2] دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی
 • واحدی، شهرام [1] دانشیار، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • واحدی، شهرام [1] دانشیار روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • واحدی، مجید [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • واقعی، سعید [1] کارشناسی ارشد روان پرستاری، عضو هیات علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • واقعی، سعید [1] کارشناسی ارشد روان پرستاری، مربی و ‏عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ‏مشهد
 • واقعی، سعید [1] استادیار، مرکز مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه روان-پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وحیدی مددلو، پریسا [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان‌پزشکی تهران
 • وفایی نجار، علی [1] دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وکیلی، محمدعلی [1] دکتری تخصصی آمار زیستی، استادیار، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • وکیلی، محمدعلی [1] مرکز تحقیقات توسعه‌ی اجتماعی و مدیریت بهداشت، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • وکیلی، ویدا [1] استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • وکیلیان، سارا [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

ه

 • هادی، نگین [1] دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • هادیانفر، علی [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هادیان فرد، حبیب [1] دانشیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • هاشمی، جواد [1] کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
 • هاشمی، سید اسماعیل [1] دانشیار گروه روان‌شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • هاشمی، سید رضا [1] دانشیار گروه آمار، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • هاشمی، فاطمه [1] گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد خمینی شهر، اصفهان، ایران
 • هاشمیان، پیمان [1] استادیار روانپزشکی کودکان و نوجوانان، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • هاشمیان، پیمان [1] استادیار روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • هاشمیان، پیمان [1] استادیار روان پزشکی کودک و نوجوان، مرکز ‏تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه ‏علوم پزشکی مشهد
 • هاشمیان، سیدسپهر [1] روان‌شناس بالینی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • هاشمیان، سید سپهر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • هاشم زاده، مونا [1] دستیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هاشمی زاده، هایده [1] کارشناس ارشد پرستاری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
 • هاشمی نژاد، ناصر [1] استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • هدایتی چرمهینی، بتول [1] کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • هدایتی چرمهینی، سمیه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور نجف آباد، ایران
 • هرمزی، محمدرضا [1] روان پزشک، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • همایون فر، رضا [1] دانشجوی دکترای تغذیه ی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • همتی، منصوره [1] گروه روان‌شناسی بالینی، واحد بوشهر، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران
 • هواسی، ناهید [1] دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده روان-شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، البرز، کرج، ایران
 • هوشمند، الهه [1] دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، عضو هیئت علمی گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • هومن، فرزانه [1] دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشکده ی علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز

ی

 • یاراحمدی، یحیی [1] استادیار دانشگاه آزاد سنندج
 • یاراحمدی، یحیی [1] استاد روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
 • یاراللهی، نعمت ا... [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، ایران
 • یاری‌سیس، منیژه [1] دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • یاسائی سکه، معصومه [1] دانشجوی رشته دکتری مشاوره، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • یاسین سیفی گندمانی، محمد [1] کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، عضو هیات علمی دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه پیام نور بروجن
 • یاوری، مهری [1] گروه بهداشت، دانشکده پرستاری، مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • یاوری، مهری [1] مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یاوری، مهری [1] مربی گروه بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یزدی، سیده منور [1] استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران
 • یزدان بخش، کامران [1] دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه و دانشگاه رازی کرمانشاه
 • یزدان ثابت، مهدی [1] گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • یزدانفر، حسن [1] استادیار قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
 • یعقوبی، حسن [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
 • یعقوبی، حسین [2] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش روان‌شناسی ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • یعقوبی، لیلا [1] کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران
 • یوسفی، راضیه [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • یوسفی، رحیم [1] استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز
 • یوسفی، زهرا [1] دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
 • یوسفی، شکیلا [1] مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
 • یوسفی، ناصر [1] استادیار گروه روان شناسی و مشاوره، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کردستان