اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالقاسم حسینی

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

fu.me.hemums.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدرضا فیاضی بردبار

استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

fayyazimrmums.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر علی طلایی

استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

talaeiamums.ac.ir

دستیار سردبیر

دکتر امیر رضایی اردانی

دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

rezaeiamums.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر سید علی ثاقبی

استادیار روانپزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

saghebialmums.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر مهدیه برهانی

پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

borhanimm3mums.ac.ir

مدیر وب سایت

فرزانه رجب زاده

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

rajabzadehf3mums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر شاهین آخوندزاده

استاد سایکوفارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

fu.me.hemums.ac.ir

حمیدرضا آقا محمدیان

استاد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

aghamohammadianhrmums.ac.ir

عایشه گل ازردم

استاد روانپزشکی، دانشگاه دوکوز ایلول ، ازمیر، ترکیه

aysegul.ozerdemdeu.edu.tr

علیرضا امیرصدری

استادیار روانپزشکی دانشگاه ایالتی وین، امریکا

aamirsadmed.wayne.edu

جعفر بوالهری

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

bolharijyahoo.com

نش بوتروس

استاد روانپزشکی دانشگاه ایالتی وین، امریکا

nboutrosmed.wayne.edu

فاطمه بهدانی

دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

behdanifmums.ac.ir

مهدی بینا

دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

nnnnnyahoo.com

کارل ای.شاید

طب روان تنی و روان درمانی استاد، دانشگاه فرایبورگ، آلمان

carl.eduard.scheidtuniklinik-freiburg.de

ابراهیم عبداللهیان

استاد روان پزشکی کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

abdollahianemums.ac.ir

رضا فریدحسینی

استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

faridhoseinirmums.ac.ir

پریا حبرانی

دانشیار روان پزشکی کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

hebranipmums.ac.ir

غلامرضا میرسپاسی

روانپزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

pbsrcmums.ac.ir

فاطمه محرری

دانشیار روان پزشکی کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mohararifmums.ac.ir

نغمه مخبر

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mokhbernmums.ac.ir

محمدرضا محمدی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

mmmymail.com