بررسی رابطه الگوی غذایی و افسردگی در بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی، نوعی اختلال شایع روانی است که تغذیه در بروز، پیشگیری و درمان آن نقش دارد. در مطالعات گذشته بین افسردگی و دریافت برخی مواد مغذی و غذاها رابطه پیدا شد ولی نتایج متناقض بودندکه علت این تناقضات، نادیده گرفتن الگوی رژیم غذایی افراد می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه مروری تعیین رابطه الگوی غذایی و افسردگی می‌باشد.
روش‌کار: با به کار بردن کلید واژه‌های(depression OR anxiety) AND (diet OR nutrition OR food) AND (pattern OR habit OR behavior) در بانک‌های اطلاعاتی(SID, Science Direct, PubMed , Scopus Elsevier)  تعداد 352 مقاله به دست آمد. پس از حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط، تعداد 19 مقاله با متن کامل که در بازه زمانی بین سال‌های 2009-2015 منتشر شده بودند، به مطالعه ورود پیداکردند.
 یافته‌ها: از کل مطالعات یافت شده 4 مطالعه مقطعی، 11 مطالعه کوهورت، 3 مطالعه مورد-شاهدی بودند. در تمام این مطالعات الگوی غذایی با پرسشنامه بسامد خوراک، یاد آمد 24 ساعته، ثبت غذایی و افسردگی توسط پرسشنامه معتبرCES-D  و یا تشخیص پزشک مورد سنجش قرار گرفته شده بود. در کل دو نوع الگوی غذایی شناسایی شد: الگوی غذایی سالم و الگوی غذایی ناسالم. الگوی رژیم سالم به طور معنی داری با کاهش خطر افسردگی همراه است  در حالی که بین الگوی غذای ناسالم و افسردگی ارتباطی دیده نشد.
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج، دریافت بالای میوه، سبزی، ماهی و غلات کامل ممکن است با کاهش خطر افسردگی همراه باشد. اگر چه به نظر می‌رسد انجام مطالعات دقیق‌تر و بیشتری برای تایید این یافته‌ها نیاز است.

کلیدواژه‌ها