کلیدواژه‌ها = تصویر بدنی
نقش آزاردیدگی دوران کودکی بر تصویر بدنی و عملکرد جنسی در زنان

دوره 18، شماره 6، مهر و آبان 1395، صفحه 313-320

10.22038/jfmh.2016.7754

هاشم فیروزی؛ فاطمه امیری؛ نادره سعادتی؛ مهدی رستمی