کلیدواژه‌ها = ویژگی های شخصیتی
نقش الگوهای روانشناختی و مدت زمان استفاده از گوشی هوشمند و لپ تاپ بر گردن درد

دوره 25، شماره 5، مهر و آبان 1402، صفحه 309-316

10.22038/jfmh.2023.23286

Hedieh Zargani؛ Ali Kamrani؛ Zahra Sadat Khorshidearab؛ Mahdie Faramarzi Moghadam؛ Sara Raeeni؛ Reza Shamabadi


مشخصات روانشناختی دانشجویان با و بدون سابقه انضباطی: یک مطالعه مقایسه ای

دوره 25، شماره 3، خرداد و تیر 1402، صفحه 161-167

10.22038/jfmh.2023.22921

Hanyeh Sharekian؛ Shahrbanoo Aali؛ Seyed Kazem Rasoolzadeh Tabatabaei؛ Arezoo Moradi Tavalaei


طراحی مدل علّی سازگاری تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با نقش واسطه ای سبک های اسنادی

دوره 22، شماره 6، مهر و آبان 1399، صفحه 381-390

10.22038/jfmh.2020.17801

Zahra Tabatabai؛ Soltan Ali Kazemi؛ Azarmidokht Rezaei؛ Maryam Kouroshnia


مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 121-127

10.22038/jfmh.2019.14246

کسری شریفی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ایمان الله بیگدلی