کلیدواژه‌ها = خودتنظیمی
ارتباط بین خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی در نوجوانان و جوانان همزاد چندتایی

دوره 18، ویژه نامه سومین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی و علوم تربیتی، مهر و آبان 1395، صفحه 485-490

10.22038/jfmh.2016.8026

فاطمه راستگو؛ نرگس باباخانی